3. Forráskiadványok

Vissza

A program keretén belül – noha nem tartozott elsődleges céljaink közé – sort került néhány olyan, középkori oklevélszövegeket feltáró történeti forrásmunka lefényképezésére, amely hiányzik az EME könyvtárából, azonban nlkülözhetetlen az Egyesület keretei között folyó, erdélyi vonatkozású középkori oklevelek feltárását célzó munkában.

A Petrichevich család történetének regesztái. Első rész. II. kötet. 1069–1942. Írta báró Petrichevich Horváth Emil. (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára.) Pécs 1942. (Ebből a kötetből erdélyi vonatkozású: p. 347–369. Suky regeszták 1314–1541].

Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. Szerk. Varjú Elemér–Iványi Béla. I–II (1214–1526). (A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története.) Bp 1908–1928.

Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Kiad. Bártfai Szabó László. I/1–2. Bp 1919. (A körösszegi és adorjáni gr. Csáky család története. I. Oklevéltár.)

Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der Reformation und der auf dem Gebiete desselben ehedem befindlichen Orden. Von Karl Fabritius. Hermannstadt 1875.

Müller, Georg Eduard: Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Siebenbürgens in den Jahren 1371–1377. Hermannstadt, 1893. Különnyomat innen: Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge 24 (1893). 583–622.

Urkundenbuch zur Geschichte des Mediascher Kapitels. Hrsg. Rudolf Theil und Karl Werner. Hermannstadt 1870.

1 Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erd(lyi Okm(nyt(r. Oklevelek, levelek és más írásos eml(kek Erdély történetéhez. I. (1023–1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 1997. II. (1301–1339). Jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 2004. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40). III. (1340–1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közreműködésével Jakó Zsigmond. Bp. 2008., megjelenés előtt (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40, 44.).