4. Erdély történetére vonatkozó középkori oklevélszövegek hasonmásainak digitalizálása


A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményének Diplomatikai Fényképgyűjteményéből hiányzó magyar vonatkozású középkori (1542 előtti) oklevelek a romániai Nemzeti Levéltár megyei fiókjaiban

Vissza1. A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményének Diplomatikai Fényképgyűjteményéről

A Magyar Országos Levéltár (MOL) Mohács előtti gyűjteménye az 1526. augusztus 29. előtt keletkezett nem elbeszélő levéltári forrásokat (okleveleket, számadásokat, különböző jegyzékeket stb.) őrzi és tartja nyilván. A gyűjtemény két részből áll. Az egyik a Diplomatikai Levéltár (DL), amely a MOL-ban őrzött különböző levéltárakból összegyûjtött okleveleket tartalmazza, a másik a Diplomatikai Fényképgyűjtemény (DF), amely a történeti Magyarországon keletkezett vagy arra vonatkozó, de jelenleg a MOL-on kívül (vidéken és külföldön, de főleg az utódállamokban) őrzött oklevelek fényképmásolatait foglalja magában. A két gyűjtemény együttesen mintegy 300 000 oklevélszöveget tartalmaz (eredeti, átirat, másolat vagy protokollum formában), és ez a középkori Magyarország történetének legfontosabb forrásbázisa.[1]

A Diplomatikai Fényképgyűjtemény (DF) célül tűzte ki és nagyrészt meg is valósította a Magyarországgal szomszédos államok magyar vonatkozású középkori okleveleinek összegyűjtését és e fényképfelvételek a történeti kutatás rendelkezésére állanak. Az 1960-as évektől épített gyűjtemény tartalmazza a romániai állami levéltárak területi egységeiben őrzött oklevelek többségét is. E területi egységek – legutolsó hivatalos elnevezésük: A Nemzeti Levéltár Megyei Igazgatóságai (Direcţii Judeţene ale Arhivelor Naţionale) – némelyikében azonban egyáltalán nem folyt Hungarica-feltárás és fényképezés, amiatt a MOL Diplomatikai Fényképgyűjteménye sem hiánytalan.

2. Digitális segédletek és fényképfelvételek az erdélyi forráskiadás szolgálatában

A fentebb jelzett hiányosságot kívánjuk folyamatosan pótolni az Erdély történetére vonatkozó középkori oklevélszövegek hasonmásainak digitalizálásával. Ez ugyanis szorosan kapcsolódik a Kolozsvárott folyó forráskiadó munkálatokhoz. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) és a Magyar Országos Levéltár összefogásával, Jakó Zsigmond professzor szerkesztésében és vezetésével készül az Erdélyi Okmánytár (Codex diplomaticus Transsylvaniae)[2] című forráskiadvány, amely Erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források (oklevelek, missilisek, számadások stb.) teljességre törekvő összegyűjtését, kritikai vizsgálatát és magyar nyelvű regesztákban történő gyűjteményes közzétételét tűzte ki maga clélul.

A kiadvány-sorozat a történeti Erdélyre (az erdélyi vajdaság területére) vonatkozó teljes fennmaradt okleveles anyagot fogja közölni, tehát összegyűjti, kritikailag megrostálja és mutatóval ellátva a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé teszi. Ennek a forrásanyagnak a mennyisége kb. 30–35.000 szövegre tehető, de csak töredéke jelent meg eddig nyomtatásban. E kutatási program a magyar és külföldi levéltári fondok, kéziratgyűjtemények és korábbi közlések átvizsgálása útján egy minden eddiginél teljesebb gyűjtés megvalósítását tűzi ki célul.

A sorozatnak eddig két kötete jelent meg nyomtatásban, és eljutott az 1339. év végéig, jelenleg pedig az 1340–1359. évek okleveleit feldolgozó harmadik kötet mutatózása folyik.

Az Erdély történetére vonatkozó középkori oklevélszövegek hasonmásainak digitalizálása elnvezésű program célja oklevélszövegek minél nagyobb számban történő összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele.

A terv célul tűzi ki maga elé az EME tényleges tulajdonában levő oklevélhasonmások számbavételét, katalogizálását. Tervbe vettük ugyanakkor – az anyagi lehetőségek függvényében – digitális hasonmások készítését erdélyi vonatkozású középkori oklevélszövegekről.

A tervezett projekt fokozatos megvalósulása szilárd alapot biztosít majd az Erdély történetére vonatkozó kutatásoknak (társadalom- és politikatörténet, helytörténet, névtörténet stb.). Megvalósítása az erdélyi történetkutatás egyik legfontosabb feladata.

A digitalizált anyagok az EME Lakatos utcai könyvtárában a kutatás rendelkezésére állanak.


[1] A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Database of Archival Documents of Medieval Hungary. Magyar Országos Levéltár – Arcanum [Bp. 2001. CD-ROM].

[2] Codex diplomaticus Transsylvaniae. Dip­lo­ma­ta, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Ok­le­ve­lek, le­ve­lek és más írá­sos emlékek Er­dély tör­té­ne­té­hez. I. (1023–1300). Be­ve­ze­tő ta­nul­mán­nyal és jegy­ze­tek­kel regesztákban köz­zé­te­szi Jakó Zsig­mond. Bp. 1997. II. (1301–1339). Jegy­ze­tek­kel regesztákban köz­zé­te­szi Jakó Zsig­mond. Bp. 2004. (A Ma­gyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40). III. (1340–1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közreműködésével Jakó Zsig­mond. Bp. 2008., megjelenés előtt (A Ma­gyar Országos Levéltár Kiadványai. II: For­rás­ki­adványok 26, 40, 44.).