2021 július 30, péntek
HU RO EN
Főoldal Szerkesztőbizottság Előfizetés Kapcsolat Procesul de recenzare Jegyzetelési útmutató
KERESŐ


 

Szerkesztőbizottság

Colegiul de redactie

 
Kovács Kiss Gyöngy

Történész, 1960-ban született Kolozsváron, 1983-ban diplomázott a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán, 1998-ban ugyanott szerezte meg a történettudományok doktora fokozatot. 1998-tól a Korunk című folyóirat rovatvezető szerkesztője, 1995–2008 között szerkesztőségi főtitkára, 2008-tól főszerkesztő-helyettese. Ugyanakkor 1999-től az Erdélyi Múzeum felelős szerkesztője.
Kutatási területe: Erdély 18. századi története; erdélyi művelődéstörténet (17–18. század).
Az MTA külföldi köztestületi tagja; a hídvégi gróf Mikó Imre Emlékplakett díjazottja (2007).
Több kötet szerzője, társszerzője, szerkesztője.

Elérhetőség:
kovacskiss.gyongy @korunk.org, +40-724-254317


 

Egyed Emese


egyetemi tanár, szerkesztő, költő. 1957-ben született Kolozsváron. 1980-ban a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészeti Karán bölcsészdiplomát, 1996-ban ugyanott irodalomtudományi doktori címet szerez. 1988-tól az Utunk (1990-től Helikon) szerkesztőjeként dolgozik, 1990-től a BBTE Irodalomtudományi Tanszékén tanít, 2002-től egyetemi tanárként. 1998-től 2007-ig a Magyar Irodalomtudományi Tanszék vezetője.
Kutatási területe a XVIII-XIX. századi magyar irodalom-, színház-, és művelődés-történet.
Fontosabb irodalomtudományi munkái: Levevék fejemről Múzsák sisakomat (1998) http://mek.niif.hu/02800/02816/, Kard és penna. Tanulmányok a felvilágosodás irodalmáról. (1998), Olvasó nappal, író este (2000), Adieu, édes Barcsaym (2001), Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789) (2001).
Szépirodalmi munkái: Délvidék (1988), Három dió (1998), Himnusz csipkefával (1993), Madárcsontú versek (1993), Mesék (1998), Märchen-Mesék (1999), Kacor! És más bábjátékok (2000), Levélajándék (2002), Élővizek (1995), Csönd (1998), Hajnalének (2002), Ötven csillag (2008), Szabadító versek (200
Szerkesztő bizottsági tag: Erdélyi Múzeum (1994-től), Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (1997-től).
Általa szerkesztett kötetek: Káli István: Vasvirágok (versek) Mentor Kiadó, Marosvásárhely (1998), Kármán József: Elme és játék. Kriterion Kincses Könyvtár, Kolozsvár (1998), Magyar felvilágosodás. Antológia. I-II. Remekírók diákkönyvtára (s.a.r.), Polis Kiadó (I 1998 és II 2000) , Álmodónk, Vörösmarty. A kolozsvári konferencia anyaga. Kolozsvár (2001), Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. Az EME kiadása, Kolozsvár, (2002 ), Theátrumi könyvecske. Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultúrájában. Scientia kiadó. Kolozsvár (2002) http://mek.niif.hu/01700/01751/01751.pdf, Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2004., Szabadon fordította. Fordítások a magyar színház sikeréért Erdélyben. Tanulmányok Scientia Kiadó, Kolozsvár (2004.), Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről. Az EME kiadása, Kolozsvár (2004), Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén (XVII–XIX. sz.). Scientia Kiadó Kolozsvár (2005)

Elérhetőség:
egyed.emese @gmail.com

 

Ilyés Szilárd
Zoltán

1970-ben született Sepsiszentgyörgyön, 1997-ben végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán, Filozófia Szakon, jelenleg ugyanott doktorandusz. 1997-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársa, 2006-tól a Pro Philosophia Alapítvány ügyvezetője és könyvtárosa. 1994-től a Kellék című filozófiai folyóirat, 1999-től az Erdélyi Múzeum szerkesztője.
Kutatási területe: politikai filozófia, politikai eszmetörténet. Tanulmányai is ezekben a tárgykörökben jelentek meg a romániai magyar tudományos periodikák hasábjain.
A Pro Philosophia Alapítvány alelnöke, az Erdélyi Magyar Filozófiai társaság elnökségi tagja.

Elérhetőség: szi17@yahoo.com, +40-741-100407

 
Kovács András

művészettörténész, 1946-ban született Marosvásárhelyen. 1969-ben végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán, 1984-ben szerezte meg ugyanott a történettudományok doktora címet. 1971-től a Román Akadémia kolozsvári Történeti és Régészeti, 1990 után Régészeti és Művészettörténeti Intézetének tudományos munkatársa. 1997-től a BBTE Művészettörténet Tanszékén egyetemi docens, 2004-től egyetemi tanár.
Kutatási területe az erdélyi reneszánsz, Erdély közép- és kora újkori művészete, különös tekintettel a 16–17. századra.
Jelentősebb munkái: A radnóti várkastély (1994), Gyulafehérvár Város Jegyzőkönyvei. I. (1998), Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok (2002), Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541–1720 (2003, 2006), Épületek emlékezete – nevezetes épületek Erdélyben (2007).

Elérhetőség: akovacs@ hiphi.ubbcluj.ro akovacs46@ yahoo.com

 
  Szász Alpár Zoltán

politológus, kisebbségkutató (Kolozsvár 1966). A Közép-Európai Egyetemen tanult politikatudományt és társadalomelméletet. 1996-ban szerzett magiszteri oklevelet politikatudományokból. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közgazdaság- és Kommunikációtudományi Karának oktatója, a POLITEIA Romániai Magyar Politikatudományi Társaság ügyvezető elnöke és az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaságtudomány és Társadalomtudományok szakosztályának elnöke, több nemzetközi kutatócsoport tagja. Főbb érdeklődési területei a pártok és pártrendszerek, valamint a politikai viselkedés kutatása, ahol elsősorban az etnikai és nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgálja. Számos szaktanulmány írt, továbbá több kötet szerzője, illetve szerkesztője.

 
Tánczos Vilmos

egyetemi előadótanár a Kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén. 1959-ben született Csíkszentkirályon, 1983-ban magyar−orosz szakot végzett Kolozsváron. Doktori disszertációját 1999-ben a Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér címmel védte meg a BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén. Fő kutatási területe a népi vallásososság, mindenekelőtt a moldvai csángók szakrális kultúrájának vizsgálata. Legbehatóbban a moldvai csángó folklór szakrális műfajaival, mindenekelőtt az archaikus apokrif népi imádságok gyűjtésével és értelmezésével foglalkozott. Több vallásetnológiai tárgyú kötete jelent meg.
Megjelent kötetei: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 1995. (2. kiad., 1996.); Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996. (2. kiadás: Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2000.); Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, Krónika Könyvek, 1999.; Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999.; Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, Krónika Könyvek, 2000.; Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó, 2001.; Folklórszimbólumok. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.; Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007.; Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008.

Elérhetőség: tanczosvilmos @ yahoo.com

 
 Varga P. Ildikó (1977) a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa. 1999-ben végzett magyar−finn szakon, majd protestáns egyháztörténetből szerzett magiszteri fokozatot 2001-ben. Ezt követően 2009-ig a BBTE Hungarológiai Doktori Iskolájának volt doktorandusz hallgatója. Doktori disszertációjában a Kalevala magyar fordításainak fogadtatását vizsgálta. Főbb kutatási területe: a fordítás elmélete és története, magyar−finn kulturális kapcsolatok 1880−1945 között. Ezekben a témákban számos tanulmányt publikált. 2017-ben jelent meg a második Kalevala-fordító, Vikár Béla leveleit tartalmazó könyve. A kötetben hatszáz, jegyzetekkel ellátott levél található, melyek a magyar−finn kulturális kapcsolatok sokrétűségére világítanak rá. 
A finnországi Centre for International Mobility vendégkutatói ösztöndíjával több alkalommal kutatott a helsinki levéltárakban. A Helsinki Egyetem magyar szakán egy fél éven keresztül oktatott. Emellett több ízben az MTA Domus Hungarica ösztöndíjasa volt. 

Elérhetőség: ildikovus @ yahoo.com 

 
Veress Károly

filozófus oktató, 1953-ban született Szovátán. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos oklevelet 1976-ban. A filozófiai tudományok doktora. 1992-től egyetemi oktató, 2004-től egyetemi tanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Jelenleg a Szisztematikus Filozófia Tanszék tanszékvezető professzora.
Szakterülete: szemiotika, ismeretelmélet, hermeneutika, nyelv- és kultúrfilozófia.
Tagság: A Bolyai Társaság elnöke, az EME, a Magyar Filozófiai Társaság, a KAB valamint a MTA köztestületének tagja.
Szerkesztői tevékenység: Az Erdélyi Múzeum filozófiai szakszerkesztője; tagja a Kellék c. filozófiai folyóirat, valamint a Journal for Study of Religions and Ideologies c. internetes folyóirat tudományos testületeinek. Egyetemi jegyzetek szerzője. Filozófiai tárgyú kötetek szerkesztője. Tanulmányai, esszéi, recenziói, cikkei romániai és magyarországi lapokban, folyóiratokban, konferenciakötetekben jelennek meg.
Nagyobb tanulmányai: A tényprobléma és megközelítései (1989); Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei (2002); A módszerprobléma – hermeneutikai megvilágításban (2002); Közelítések az értelmező vizsgálódáshoz (2006); A megértés folyamata (2006); Szöveg és tapasztalat határán (2007); A liberális hagyomány értelmezési horizontjai a két világháború közötti romániai magyar kultúrában (2008).
Könyvei: Paradox (tudat)állapotok (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (1999); Filozófiai szemiotika (1999); Kisebbségi létproblémák (2000); Egy létparadoxon színe és visszája (2003); Az értelem értelméről (2003); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (2003); A megértés csodájáról (2006); Bevezetés a hermeneutikába (2007).

Elérhetőség: veress_k @ yahoo.com

 


2020
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2019
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2018
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2017
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2016
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2015
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2014
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2013
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2012
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2011
1 füzet
2 füzet
3-4 összevont füzetek
2010
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2009
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2008
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2007
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2006
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2005
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2004
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2003
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2002
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2001
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
Creative Commons License E-mail