ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Gróf Mikó Imre Alapítvány módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

amely létrejött az Alapító(k) szándékának megfelelõen, az alább megjelölt tartós, közérdekû és közhasznú célokra rendelt Gróf Mikó Imre Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására, az alábbi tartalommal:

I. Az Alapítvány adatai

I. 1. Az Alapítvány neve Gróf Mikó Imre Alapítvány

I. 2. Az Alapítvány székhelye és levelezési címe 1053 Budapest, Papnövelde u. 10. II. e. 6.

I. 3. Az Alapító(k)
id. Entz Géza
Filep Antal
Balogh Ferencné Vidovszky Erzsébet

I. 4. Az Alapítvány célja és tevékenysége
Az Alapítvány életrehívásának és mûködésének célja az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) erkölcsi, szellemi, szervezeti és anyagi segítése.
E célkitûzés érdekében az Alapítvány különösen az alábbi tevékenységek végzésére kötelezi magát:
- az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészeti, természettudományi, orvosi, jogi, mûszaki szakosztályainak könyvekkel és kiadványokkal történõ ellátása;
- az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos és kulturális mûködési lehetõségeinek kiterjesztése, s ennek érdekében: tudományos könyvek együttes megjelentetése, tudományos-, kulturális-, elõadói tevékenység együttes szervezése, tudományos és kutatási ösztöndíjak alapításának elõsegítése;
- az erdélyi kulturális örökség megóvása.

Az Alapítvány tevékenysége, mint „kulturális tevékenység”, mint a „kulturális örökség megóvása” és mint „a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység” minõsül – az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 5., 6. és 13. pontja szerint – közhasznúnak.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány tudományos könyvkiadási és egyéb vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez.

I. 5. Az Alapítvány jogállása
Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján létrehozott és mûködõ jogi személy.

I. 6. Az Alapítvány mûködésének idõtartama
Az Alapító(k) az Alapítványt határozatlan idõtartamra hozzák létre.

II. Az Alapítvány vagyona
II. 1. Induló vagyon
Az Alapítvány induló vagyonát – az Alapítók által tett egyszeri, egyenként 10-10.000.- Ft-os felajánlásából származó – 30.000.- Ft-os összeg képezi.

II. 2. Képzett vagyon
Az Alapítvány további vagyona az Alapítványhoz csatlakozó hozzájárulásaiból, adományokból, juttatásokból, valamint a fentiek hozamából áll.

II. 3. Nyílt Alapítvány
Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes ill. jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság), amennyiben a csatlakozást a Kuratórium egyhangúlag elfogadja. A csatlakozók hozzájárulását (adományát, juttatását, stb.) képezheti készpénz, bármely természetbeni juttatás, vagyoni értékû jog.
A csatlakozókat a csatlakozás ténye nem teszi alapítókká.
Az Alapítvány elfogadhat meghatározott célú hozzájárulásokat (adományokat, juttatásokat, stb.), amennyiben ezen célok megfelelnek az Alapítvány céljainak. A célzott hozzájárulásokat csak a meghatározott célra lehet felhasználni.
A hozzájárulások (adományok, juttatások, stb.) elfogadása ill. visszautasítása a Kuratórium kizárólagos jogkörébe tartozik; ezen jogkört a Kuratórium az Alapítvány céljainak keretei között köteles gyakorolni.

II. 4. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége
Az Alapítvány – kizárólag közhasznú céljai elérése, ill. az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében, közhasznú céljait nem veszélyeztetve, másodlagosan – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, vagy társulhat olyan szervezetekkel, amelyeknek céljai megegyeznek vagy hasonlóak az Alapítvány céljaival.
A Kuratórium a gazdasági-vállalkozási tevékenységet úgy köteles irányítani, hogy ennek során az Alapítvány vagyonát – annak céljai érdekében – körültekintéssel gyarapítsa.
A gazdasági-vállalkozási tevékenységbe befektetett eszközök nem léphetik túl az Alapítványi vagyon felhasználható részének 30%-át.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
Az Alapítvány gazdálkodása során minden tekintetben a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 14-16.§-aiban foglalt rendelkezéseket betartva köteles eljárni. A gazdálkodása során elért eredményét az Alapítvány nem osztja fel, azt kizárólag céljai érdekében, a fent meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány tisztában van azzal, hogy váltót (más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt) nem bocsáthat ki.

II. 5. Az Alapítvány vagyonának kezelése
Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli, az Alapítvány közhasznú céljaival összhangban, a jelen okiratban meghatározott feltételek és korlátozások keretei között.
A Kuratórium – az éves költségvetés keretében – meghatározza az Alapítvány közhasznú céljainak elérését biztosító vagyonhasznosítási tervét.

III. Az Alapítvány szervezete

III. 1. A Kuratórium
III.1.1. A Kuratórium feladatai és jogai
A Kuratórium, mint az Alapítvány kezelõ szerve irányítja az Alapítvány tevékenységét, s ennek érdekében megteremti a kitûzött célok elérésének anyagi feltételeit. Elkészíti az éves költségvetést, s a pénzügyi év elteltét követõ 90 napon belül elkészíti és legközelebbi ülésén elfogadja az Alapítvány éves tevékenységérõl szóló beszámolót és pénzügyi mérleget, továbbá – a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§-ának megfelelõen, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg – a közhasznúsági jelentést.
A Kuratórium – a szükséghez képest – alkalmazottakat szerzõdtet az Alapítvány adminisztrációs feladatainak ellátására, megállapítja az alkalmazott munkaköri leírását, s gyakorolja az alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat.

III.1.2. A Kuratórium létszáma és tagjai
A Kuratórium tagjainak száma – az elnököt is beleértve – 9 fõ. A Kuratórium tagjait az Alapító(k) jelöli(k) ki, s ugyancsak az Alapító(k) joga a Kuratórium tagjainak visszahívása, ha a testület az Alapítvány céljait veszélyezteti.

A Kuratórium tagjai:

Barta János
H-4027 Debrecen, Sétakert u. 16.

Egyed Ákos
RO-3400 Kolozsvár, Independentei u. 2/1.

Filep Antal
H-1033 Budapest, Hévízi út 12. II/5.

Köpeczi Béla
H-1022 Budapest, Tulipán u. 5.

Monok István (a Kuratórium elnöke)
H-6722 Szeged, Lengyel u. 4/a. III/7.

R. Várkonyi Ágnes
H-1021 Budapest, Széher út 24.

Romics Imre
H-1125 Budapest, Lóránt út 13/b.

Vékás Lajos
H-1021 Budapest, Napraforgó u. 1.

Zöld Ferenc
H1062 Budapest, Bajza u. 18.

A Kuratórium tagjai nyilatkoznak arról, hogy személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A Kuratórium tagjai tisztában vannak azzal, hogy a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek-e vagy sem.

III. 1.3. A Kuratórium mûködése
A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülést tart. Az ülést a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium ülésének idõpontját, helyszínét és napirendjét a Kuratórium tagjaival az ülés összehívásáról szóló meghívóban elõzetesen közölni kell.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a Kuratórium – a napirendre tekintettel – a nyilvánosság kizárását határozza el. Kívülállók meghívásáról ugyancsak a Kuratórium dönt.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjainak többsége jelen van. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki a határozat tárgyában érdekelt. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685.§ b) pontja szerinti hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
A Kuratórium határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyv készül, amelyet az elnök által kijelölt tag vezet, s utólag egy másik – az ülésen ugyancsak jelenlévõ – tag hitelesít.

III. 2. Az Alapítvány képviselete
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium valamely érdektelen tagja képviseli.

III. 3. Felügyelõ Bizottság
Az Alapító(k) az Alapítvány mûködésének és gazdálkodásának ellenõrzése céljából 3 tagú felügyelõ bizottságot hoz létre, az 1997. évi CLVI. törvény 10.§-ában foglaltak szerint. A felügyelõ bizottság tagjaival kapcsolatban az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (2) bek-ben és 9.§ (1) bek-ben foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A felügyelõ bizottság tagjai:

F. Csanak Dóra
H-1025 Budapest, Vérhalom u. 44.

Hámori Gábor
H-1173 Budapest, Pesti út 158.

Horn Ildikó
H-2013 Pomáz, Teleki J. u. 3.

A felügyelõ bizottság maga választja meg elnökét és állapítja meg ügyrendjét.
A felügyelõ bizottság a szükséghez képest tart ülést, de évente legalább egy ülést köteles tartani.
A felügyelõ bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatait szótöbbséggel hozza.
A felügyelõ bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésén, a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány alkalmazottaitól jelentést (tájékoztatást, felvilágosítást) kérhetnek, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthetnek.
A felügyelõ bizottság köteles az Alapító(ka)t ill. a Kuratóriumot tájékoztatni és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés (az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény) történt, amelynek megszüntetése vagy következményének elhárítása (enyhítése) az Alapító(k) ill. a Kuratórium döntését teszi szükségessé, ill. ha a Kuratórium tagjainak felelõsségét megalapozó tény merül fel. A felügyelõ bizottság jogosult a Kuratórium összehívására, ha arra az indítványát követõ 30 napon belül nem kerül sor. Ha a Kuratórium ill. az Alapító(k) a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi(k) meg, a felügyelõ bizottság haladéktalanul köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

IV. Vegyes rendelkezések

IV. 1. Az Alapítvány megszûnése
Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléssel szûnik meg. Megszûnése esetén fennmaradó vagyonát az erdélyi magyar mûvelõdést és tudományt támogató, Magyarországon bejegyzett alapítványok között kell felosztani.

IV. 2. Az Alapítvány mûködésének nyilvánossága
Az Alapítvány mûködése nyilvános. Tevékenységérõl a Kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt tag ad felvilágosítást.
Az Alapítvány olyan nyilvántartást vezet, amelybõl kitûnik a Kuratórium valamennyi határozatának idõpontja, tartalma és hatálya, a határozat elfogadásának szavazati aránya, továbbá a határozatot támogató és ellenzõ kuratóriumi tagok neve. Ha a Kuratórium határozata külsõ személyt érint, a döntésrõl az érintettet nyolc napon belül az elnök írásban értesíti. A nyilvánosságot a határozat tartalmáról az Alapítvány székhelyén elhelyezett faliújságon kell tájékoztatni.
Az Alapítvány határozatainak tára és a mûködéssel kapcsolatos egyéb iratok – az érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett – nyilvánosak, azokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Amennyiben az Alapítvány nyilvános pályázat útján ad támogatást, annak eredményét az Alapítvány székhelyén elhelyezett faliújságon is kihirdeti. Ugyanitt ad tájékoztatást az Alapítvány mûködésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételi lehetõségeirõl, és ugyanitt teszi közzé beszámolóját is.

IV. 3. Az Alapítványra vonatkozó jogszabályok
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései megfelelõen irányadók.
Jelen Alapító Okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben egyezõt jóváhagyólag írta alá.

Budapest, 2003. június 20.

Filep Antal
alapító
info@eme.ro