ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Pakó László
Pakó László


Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Kézdivásárhely
Születési idő: 1980. február 21.
Foglalkozás: tudományos kutató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: erdélyi jog-, társadalom- és intézménytörténet, kora-újkori forrásfeltárás és kiadás.
Tudományterület: Történettudomány
Tudományág: újkor
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
SZAKKÖNYV:

1. A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében. (társszerzőkkel) Sapientia Könyvek 29. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004.
2. Kolozsvári boszorkányperek 1564–1743. Kiss András kéziratának felhasználásával szerkesztette: Pakó László–Tóth G. Péter. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. (A Magyarországi Boszorkányság Forrásai/Quellen zur Ungarischen Hexerei. Várostörténeti Források/Stadthistorische Quellen 4.)


TANULMÁNYOK, CIKKEK:

1. Kényszer vagy erkölcsi romlottság? Csecsemőgyilkosságok Kolozsvárt a 16. század utolsó évtizedében. In: Korunk XVI/3. 2005. 84–93.
2. Igazságszolgáltatás Kolozsvárt. In: Rubicon 2005/2-3. 50–55.
3. Bíróság elé került boszorkányvádaskodás Kolozsvárt, 1592-1593. In: Korunk XVI/5. 2005. 98107.
4. Scurte vieţi omeneşti. Pruncucideri din Cluj la sfârşitul secolului al XVI-lea. In: Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură” I. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005. 203–212.
5. Városi polgár – vármegyei nemes? Nemesek ingatlanszerzése Kolozsváron a fejedelemség korában. In: A reneszánsz Kolozsvár. Kovács András (összeállította), Kovács Kiss Gyöngy (szerkesztette). Kolozsvár, 2008. 222–255.
6. Cetăţean al urbei – nobil al comitatului? Achiziţiile imobiliare ale nobilimii în Cluj în epoca principatului. In: Clujul renascentist. Kovács András (coord.), Kovács Kiss Gyöngy (szerk.). Cluj–Napoca, 2008. 216–246.
7. Rolul adunării centumvirilor în activitatea judecătorească a Clujului în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea. In: Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Susana Andea, Ioan-Aurel Pop (coord.). Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009. 225–238.
8. Hatalmi konfliktus vagy testületi összefogás? A kolozsvári százférfiak tanácsa és a városi igazságszolgáltatás a 16. század második felében. In: Erdélyi Múzeum 2010. 3–4. 73–87.
9. Citizen or Noble? Nobility and Properties in the Free Royal Town of Kolozsvár in the 16–17th Centuries. In: Studies in the History of Early Modern Transylvania. Gyöngy, Kovács Kiss (ed.). Social Science Monographs, Boulder, Colorado; Atlantic Research and Publications, Inc, Highland Lakes, New Jersey; Columbia University Press, New York (distributed by), 2011. 423–448. (Atlantic Studies on Society in Change, No. 140)
10. A korrupt boszorkányüldöző. Igyártó György prókátori tevékenységéről. In: Erdélyi Múzeum LXIII. 2011. 3–4. 93–103.
11. The Inquisitors in the Judicial Practice of Cluj at the End of the 16th Century. In: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region and in Transylvania in the 14th–18th Centuries. Transylvanian Review. Vol. XXI, Supplement No. 2, 2012. 181–198.
12. A városi közügyigazgatók (direktorok) Kolozsvár 16. század végi bírósági gyakorlatában. In: Erdélyi Múzeum LXXIV. (2012) 3. 88–102.
13. Prókátorok Kolozsváron a 16. század utolsó évtizedeiben. In: Certamen. I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. EME, Kolozsvár, 2013. 251–267.
14. Boszorkányvádak az anyagi érdek és a bosszúvágy szolgálatában. Igyártó György prókátori tevékenysége és az 1580-as évek kolozsvári boszorkányperei. In: Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Szerk. Klaniczay Gábor, Pócs Éva. Budapest: Balassi, 2014. 155–170. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 1. Sorozatszerkesztő Pócs Éva).
15. Cancelaria princiară şi cariera de procurator în Transilvania la sfârşitul secolului XVI. In: Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu”. Supliment. LIV(2015). (megjelenés alatt)


FORRÁSKÖZLÉSEK:

1. Kolozsvári törvénykezési jegyzőkönyvek, emberölési ügyek – 1590–1594. In: Várostörténeti Források. Erdély és a Partium a 16-19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György, Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2005. 217–251.
2. A kézdiszentléleki egyházközség 1829-es vizitációja. (társszerző: P. Kovács Klára) In: Kézdiszentléleki Breviárium. Szerk. Borcsa János. Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 2009. 119–126.
3. Kolozsvári harmincadjegyzék 1631-ből. In: Erdélyi Múzeum LXXVII(2015). 1. sz. 145–177.

IRATHAGYATÉK JEGYZÉKEK:

1. Wass Ottilia személyi levéltára. (társszerző: [P.] Kovács Klára) In: W. Kovács András –Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006. 425–451.
2. Pataki József (1908–1993) kézirathagyatéka. (társszerző: [P.] Kovács Klára)
Erdélyi Magyar Adatbank, Történeti Források, Kézirathagyatékok. (http://adatbank.transindex.ro)
EME-honlap, EME Adattár, Az EME jelenlegi gyűjteményei, Kézirattár, Hagyatékok (http://dspace.eme.ro/handle/123456789/8927/simple-search?query=pataki)


KÖNYVISMERTETŐK:

1. Újra források, újra értelmezések. In: Korunk XIV. 2003/12. 115–118. (Kiss András: Más források – más értelmezések. Marosvásárhely, 2003.)
2. Erdélyi rendtartás és kultúra. In: Erdélyi Múzeum LXVI. 2004/1-2. 76–77. (Kovács Kiss Gyöngy: Rendtartás és kultúra. Marosvásárhely, 2001)
3. Cartea de legi al oraşului Buda. In: Charta Studiorum 2004/5. 78–80. (Blazovich László – Schmidt József: Buda város jogkönyve. I–II. Szeged, 2001.)
4. Oglinda săsească. In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia Vol. 50, Nr. 2, 2005. 247–249. (Blazovich László, Schmidt József (közr): Eike von Repgow: A Szász tükör. Szeged, 2005.)
¬¬5. Witches, devils, witchery and incantation In: Colloquia. Vol. XII, no. 1-2, 2005. 252–255. (Boszorkányok, ördögök, bűvölés-bájolás. Korunk 2005/5.)
6. Megidézett rendtartás és kultúra. In: Erdélyi Múzeum LXXI. 2009/1-2. 99–102. (Kovács Kiss Gyöngy: Megidézett múlt. Tanulmányok, forrásközlések. Komp–Press, Korunk, Kolozsvár, 2008.)
7. Ötvösök a fejedelemségkori Kolozsváron. In: Erdélyi Múzeum LXXII. 2010. 3–4. 258–262. (Flóra Ágnes: Taking Pride of Place. VDM, Saarbrücken, 2009.)
8. A céhes város és mindenese. In: Erdélyi Múzeum LXXIV. 2012. 3. 171–174. (Incze László: A rendtartó székely város. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012.)
9. „Államocska” szerencse és balsors sodrásában. Korunk III. folyam, XXVI(2015)/1. 112–116.

FORDÍTÁS:

1. A szamosújvári vár 1675-ös inventáriumának átírása és román nyelvű fordítása. In: Gabriel-Virgil Rusu: O mărturie documentară despre Cetatea Gherla la 1675. [Egy 1675-ös forrás a szamosújvári várról] In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai. Series Historia. XLVIII/1-2. 2003. 70–94.
2. Dezvoltarea oraşelor în Maramureşul medieval. Rezumat. In: Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban. EME, Kolozsvár, 2014. 147–150. (magyarról román nyelvre)ESEMÉNYKRÓNIKA:

1. „Oraşul şi privilegiile sale. Clujul - oraş liber regesc la 600 de ani” In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia Vol. 50, Nr. 2, 2005. 236–238. – román nyelvű konferencia-beszámoló (Kolozsvár, 2005. november 23-25.)

INTERJÚ

1. „Nálunk nem volt inkvizíció. Aki találkozott az erdélyi boszorkányokkal.” Beszélgetés Pakó Lászlóval. Kérdezett: Jancsó Katalin. = Székely Hírmondó, 2012. december 13.
2. Boszorkányüldözés Kolozsváron: 18 személy biztosan máglyán végezte. Interjú Pakó Lászlóval és Tóth G. Péterrel. Kérdezett: Gál László. Transindex, 2015. március 5.

SZERKESZTÉS:
1. Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. EME, Kolozsvár, 2013.
2. Certamen III. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László. EME, Kolozsvár, 2016.
« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro