ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Egyed Ákos
Egyed Ákos

Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Bodos
Születési idő: 1929. november 25.
Foglalkozás: történész, tudományos kutató
Beosztás: Tudományos főkutató - I. fokozat
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: az újkori Erdély, a székelység és Kolozsvár története
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
Könyvek.
Önálló szerzőként írt munkák

1. A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. Bukarest, 1975. 301 old. (Monográfia
2. Háromszék 1848-1849. Bukarest, 1978. 258 old. (Monográfia) II. kiadás: 1979
3. 3. Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1948-1914. Bukarest, 1981. 360 old. Tanulmánykötet. II. kiadás: 2001. Kolozsvár, 2002. 275 old.
4. Csutak Vilmos: Közösség és művelődés. Válogatott írások. Bukarest, 1993,. 290 old. (Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával.)
5. A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély I-II. Csíkszereda, 1997. I. 358 old., II. 367 old.
6. Erdély 1848-1849. I. Csíkszereda, 1998. 349 old.
7. Erdély 1848-1849. II. Csíkszereda, 1999. 363 old.
8. Erdély 1849. évi utolsó rendi országgyűlése. Marosvásárhely, 2001. 227 old.
9. A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1848-1914. (Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos), Bukarest, 1970. 162 old. II. kiadás Bukarest-Kolozsvár, 2001. 179 old. (Téka-sorozat)
10. Az utazás divatja. Útleírások és útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyből. (Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos), Bukarest, 1973. 196 old. (Téka-sorozat)
11. Jakab Elek: Tanulmányok. Bukarest, 1975. 275 old.; II. kiadás Bukarest-Kolozsvár, 2001. 275 old. (Téka-sorozat)

Társszerzőként írt munkák

1. Munkás és parasztmozgalmak Erdélyben 1905-1907. Bukarest, 1962. 345 old.
2. Din istoria Transilvaniei II. kötet. Bucureşti, 1963. Szerkesztette: M. Constantinescu (Egyed Ákos: 265-291. old.); Erdély története II. Bukarest, 1964. (Egyed Ákos: 311-374. old.)
3. Documente privind revoluţia de la 1848 în Transilvania. I. – 2 martie – 12 aprilie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu – V. Cheresteşiu. Bucureşti, 1977.
4. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania. II. – 12-29. aprilie 1848. Szerkesztette Şt. Pascu – V. Cheresteşiu. Bucureşti, 1979.
5. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române C. Transilvania. III. – 30 aprilie - 14 mai 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1982.
6. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania. IV. – 14-25 mai. 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1988.
7. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania. V. – 26 mai – 4 iunie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1992.
8. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania. VI. – 5-16 iunie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1998.
9. Două sute de ani de siderurgie în Reşiţa. Kolozsvár, 1971.
10. Az 1877-es függetlenségi háború történeti előzményei és befolyása In: Tollal és fegyverrel. Bukarest, 1973. 5-29. old.
11. Az agyagfalvi székely Nemzeti Gyűlés 1848 októberében. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 150. évfordulója 1848-1948. Agyagfalva, 1998.


Tanulmányok


1. În legătură cu dezvoltarea mişcării muncitoreşti din Transilvania în anii 1905/1907. = Studii şi referate privind istoria României. Bucureşti, 1954. partea a II-a. 1325-1352. (Társszerző)
2. Despre răscoala antifascistă din Bulgaria în 1923 şi ecoul ei în presa contemporană din România. = Studii şi referate privind istoria României. 1954. 1587-1606. (Társszerző)
3. Lupta comună a ţăranilor români şi maghiari din Aleşd în 1904. = Studii, VIII. évfolyam, 1955. 2. sz. 31-50.
4. Az első orosz forradalom hatása Erdély munkásmozgalmára. = Utunk, x. évfolyam, 1955. 4. sz., január 28.
5. Istoricul asociaţilor muncitoreşti din Transilvania între 1868-1872. = Studii şi cercetări de istoric, IX. évfolyam, 1956. 6. sz. 27-5.
6. Ecoul răscoalei ţărăneşti din 1907 din România în Transilvania. = Studii şi cercetări de istorie, 1-4. sz. 195. 151-171.
7. Ecoul revoluţiei populare ruse în Transilvania. = Relaţiile româno-ruse în trecut, Bucureşti, 1957. 193-213. (Társszerző)
8. Az 1907-es parasztfelkelés. = Korunk, XVIII. évfolyam, 1957. 2-3. sz. 156-163.
9. Despre mişcarea muncitorească din Transilvania între anii 1880-1890. = Studii, X. évfolyam, 1957. 4. sz. 33-56.
10. Az 1907-es parasztfelkelés visszhangja Erdélyben. adalékok az 1907-es felkelés történetéhez. Bukarest, 1957. 57-101.
11. Grevele de seceriş din Transilvania de la sfârşitul sec. al XIX- şi începutul sec. al XX-lea. = Anuarul Institutului de istorie. Cluj, II. évfolyam, I-II. 1957. 219-240.
12. Cu privire la creşterea numerică a muncitorimii industriale din Transilvania două 1848 şi până la primul război mondial. = Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România. Szerkesztette: N. N. Constantinescu, Bucureşti, 196. 433-536.
13. Date în legătură cu dezvoltarea industriei mari de pe teritoriul regiunii Cluj în a doua jumătate a sec. XIX-lea. = Probleme muzeografice, 1960. 260-269.
14. Mişcări şi frământări ţărăneşti din Transilvania la începutul secolului al XX-lea. = Problema agrară şi mişcarea ţărănească din România. Szerkesztette: D. Hurezeanu. Bucureşti, 1961. 270-319.
15. Aspecte ale dezvoltării industriei mari din Transilvania între anii 1867-1873. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, V. évfolyam, 1962. 145-177.
16. Sistemul bănesc în Transilvania între 1867-1918. = Sistemul bănesc al leului. Bucureşti, 1963. 136-245. (Társszerző)
17. A század eleji szocialista mozgalom és az élesdi sortűz. = Korunk, XXIII. évfolyam, 1964. 4. sz. 504-509.
18. az I. Internacionálé eszméinek térhódítása Erdélyben. = Korunk, XXIII. évfolyam, 1964. 9. sz. 1242-1249.
19. Contribuţii la problema studierii mişcărilor şi frământărilor ţărăneşti din fostele comitate Arad şi Bihor în anii 1903-1904. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, VIII. évfolyam, 1965. 213-234.
20. Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. = Acta Musei Napocensis, II. évfolyam, 1965. 2. sz. 479-496.
21. Der Tätigkeit de Temesvarer Allgemainen Arbeiterassotiation. = Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 8. köt. 1965. 1. sz. 49-67.
22. Despre geneza şi situaţia proletariatului agricol din Transilvania. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, X. évfolyam, 167. 197-218.
23. Az 1907-es parasztfelkelés hatása Erdélyben. = Korunk, XXVI. évfolyam, 1967. 3. sz. 333-338.
24. Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. = Acta Musei Napocensis, V. évfolyam, 1968. 251-264.
25. Székely vándorlás a századfordulón. Korunk, XXVII. évfolyam, 1968. 5. sz. 743-750.
26. Benedek Elek a székelykérdésről. Korunk, XXVIII. évfolyam, 1969. 9. sz.
27. Mişcări şi frământări ţărăneşti di Transilvania în anii 1900-1902. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XII. évfolyam, 1969. 145-161.
28. Az erdélyi faluirodalom fejlődése a XIX. század második felében és a XX. század elején. = Aluta, 1970. 1. sz. 217-233.
29. Problema emigrării ţărănimii din Transilvania. = Acta Musei Napocensis, VII. évfolyam, 1970. 365-378.
30. Braun Róbert falumonográfiái. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1831-1836.
31. A tájtörténet-kutatás néhány kérdése. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1831-1836.
32. Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkérdés történetéhez. = Aluta, III. évfolyam, 1970. 225-278.
33. Despre lucrările sociografice ale lui Robert Braun. = Terra Nostra, 1971. 421-430.
34. Despre problema ţărănească în comitatul Satu Mare în a doua parte a sec. al XIX-lea. = Studii ţi comunicări, Satu Mare, 1972. 237-256.
35. Despre caracterul mişcărilor ţărăneşti din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XV. évfolyam, 1972. 339-353.
36. Probleme actuale ale cercetării de istorie economică şi socială în epoca modernă. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XVI. évfolyam, 1973. 445-455.
37. Mi az igazság Gábor Áronról. = A Hét, V. évfolyam, 1974. jún. 28. 8.
38. Structura proprietăţii funciare în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. =Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XVII. évfolyam, 1974. 136-155.
39. Tenyészállat-kiállítások és vásárok Székelykeresztúron. = Almanahul Muzeului din Cristuru Secuiesc. A székelykeresztúri Múzeum Évkönyve, 1974. 229-242.
40. A moldvai és havasalföldi forradalom a magyar sajtó tükrében. = 1848. Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974. 144-162.
41. A jobbágyfelszabadítás a kolozsvári országgyűlésen. = 1848. Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974. 84-107.
42. Contribuţii la studiul tipologiei sociale a târgurilor şi satelor transilvănene din 1848. = Sub semnul lui Clio, Cluj, 1974. 174-178.
43. Az újkori Kolozsvár képe. = Utunk, XXIX. évfolyam, 1974. július 26.
44. Emigration of Transylvanian peasants at the beginning of the 20th century. = Nouvelles etudes d’ historie. Bukarest, 1975. 251-258.
45. Începuturile revoluţiei burghezo-democratice din 1848 în Trei Scaune. = Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România şi înfrăţirea lor cu naţiunea română, Bucureşti, 1976. 181-221.
46. Az 1848-as forradalom kezdetei Háromszéken. = Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből és együttműködéséről a román néppel. Bukarest, 1976. 190-231.
47. Nicolae Bălcescu în presa maghiară din anii 1848-49. = Studia et Acta Musei N. Bălcescu, IV. kötet. 1976. 63-76.
48. Problema agrară în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. = Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice al Academiei R. P. R. , seria IV. 1975-1976. 49-61.
49. A székely hadrendszer és katonai társadalom a XVI. századig. = Korunk, XXVI. évfolyam, 1976. 4. sz. 294-301.
50. Erdővidék társadalma a XVIII. század közepén. = Aluta, VII-VIII. évfolyam, 1975-1976. 73-85.
51. Az 1877-es függetlenségi háború történeti előzményei és lefolyása. = Tollal és fegyverrel, Bukarest, 1977. 5-29.
52. Jegyzetek a helytörténetről. = Művelődés, XXX. évfolyam, 1977. 5. sz. 27-28. és 6. sz. 11-13.
53. Helynév és történelem Erdélyben. = Utunk, XXX. évfolyam, 1977. IV. 22. 16. sz. 4.
54. Problema agrară în Transilvania la începutul sec. XX. = Tribuna, XXI. évfolyam, 1977. III. 31. 13. sz. 5-6.
55. 1848 nemzeti és társadalmi jellege. = Korunk, XXXV. évfolyam, 1978. 5. sz. 356-364.
56. Az idők tanúja. A Hét, IX. évfolyam, 1978. VIII. 11. 32. sz. 11.
57. Az Ellenőr és a jobbágyfelszabadítás. = A Hét, IX. évfolyam, 1978. IX. I. 35. sz. 11.
58. Sistemul militar şi organizarea armatei la secui cu precădere în sec. al XVI-lea. = Răscoala secuilor din 1595-1596. Szerkesztette: Demény Lajos. Bukarest, 1978. 77-96.
59. 1848 – az önvédelem hősei: Berde Mózes, Gál Dániel, Bíró Sándor. = Fórum, Sepsiszentgyörgy, 1978. július 12-13.
60. A székely hadkötelezettség és hadtervezet, különös tekintettel a XVI. századra. = székely felkelés 1595-1596. Szerkesztette: Demény Lajos. Bukarest, 1979. 47-59.
61. Keressük Orbán Balázs titkait. = A hét, X. évfolyam, 1979. 15. 443. sz. 9-11.
62. A társadalmi kérdés Udvarhelyszéken az 1848-1849-es forradalom idején. = Aluta, XII. évfolyam, 1980. 155-170.
63. Berde Mózes 1848-ban. = Keresztény Magvető, LXXXVI. évfolyam, 1980. 1-2. sz. 27-33.
64. Történelemkutatás és történelmi tudat. = Korunk, XXXIX. évfolyam, 1980. 7-8. sz. 484-489.
65. Tájtörténetírás. = Néprajzi dolgozatok, 1981. 7-16.
66. A Székelyföld megismerésének forrásai. = Korunk Évkönyv, 1981. 215-223.
67. Nagy Sándor és az 1848-as történeti hagyomány. = Aluta, 1981. 79-89.
68. Mikó Imre két történelmi vonatkozású levele. = Nyelv- és Irodalomtörténeti Közlemények, XXV. évfolyam, 1981. 2. sz. 202-208.
69. Kolozsvár vonzása és vonzáskörzete a XIX. században. = Korunk, XLII. évfolyam, 1982. 4. sz. 279-286.
70. Csutak Vilmos tudományszervező tevékenysége. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 11. sz. 896-900.
71. Közösségkutatás és falutipológia. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 5. sz. 378-382.
72. Élő történelem. = A Hét Évkönyve, 1984. 58-59.
73. Situaţia demografică a judeţului Cluj între anii 1857-1910. = Civilizaţia medievală şi modernă românească, Cluj, 1985. 175-184.
74. A romániai magyar történetírásról (Nagy Áron néven). = História, IX. évfolyam, 1987. 3. sz. 29-31.
75. A jobbágyság a feudalizmus végén. = A Hét, XIX. évfolyam, 51. sz. 1988. december 15. 8.
76. Szomszédság és életmód a korábbi Erdővidéken. = Utunk, XLIII. évfolyam, 1988. december 30. 53. (2096.) sz. 4.
77. A mindennapi élet története. = Utunk, XLIV. évfolyam, 1989. április 28. 17. (2113.) sz. 6.
78. A feudális társadalmi létra alsó fokán. = A Hét, XX. évfolyam, 1989. március 30.
79. Nagyajtai Kovács István pályája. = Keresztény Magvető, 95. folyam, 1989. 4. sz. 215-226.
80. A civilizációtörténetről és falutipológiáról. = Harangszó a mélyből. szerkesztette: Páll Árpád. Budapest, 1989. 134-140.
81. Jakab Elek és szülőföld. = Korunk, II. évfolyam, 1990. 2. sz. 255-258.
82. Székelyek tanácskozása 1848 őszén. = História, XII. évfolyam, 1990. 5-6. sz. 47-49.
83. Bözödi György történetírói munkássága. = Művelődés, XXXIX. évfolyam, 1990. 6-7. sz. 40-47.
84. Keressük Orbán Balázs titkait. = Háromszék, I. évfolyam, 1990. április 14. 95. sz. 4-6.
85. Teljességre törekvő történetkutatás. = A Hét, XXI. évfolyam, 5. sz. 1990. február 1. 8-9.
86. Újjászülető civilizációnk és kultúránk. = A Hét, XXI. évfolyam, 8. sz. 1990. február 22. 1-2.
87. Nélkülözhetetlen eseménytörténet. = A Hét, XXI. évfolyam, 1990. 12. sz. március 22. 1-2.
88. Társadalmi változások Erdélyben az 1848-as forradalom után. = Helikon, I. évfolyam, 1990. március 2. 9. sz.
89. Erdély átalakuló társadalma 1848-1870 között (Nagy Áron álnéven). = A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Szerkesztette: Szabad György. Budapest, 1990. 415-441.
90. Erdély az 1848-as forradalom előtt (folyatatásban). = A Hét, XXII. évfolyam, 9., 10., 11., 1991. február 28., március 7., Március 14.
91. Kivándorlás Erdélyből a századfordulón . = Korunk, III. új évfolyam, 1991. 12. sz. 1495-1500.
92. A népi együttélés néhány kérdése. = Hitel, IV. évfolyam, 17. sz. 1991. augusztus 21. 16-19.
93. Széchenyi és Kolozsvár. =Helikon, II. évfolyam, 38. (90.) sz. 1991. szeptember 20. 1-2.
94. Széchenyi művei Erdélyben. = Látó, II. évfolyam, 9. sz. 1991. szeptember, 1038-1046.
95. A földtulajdon Erdélyben a XIX. században. = Korunk, III. évfolyam, II/6. 1991. június. 769-773.
96. A népi együttélés néhány kérdése. = História, XIV. évfolyam, 1992. 1. sz. 33.
97. Rövid székely történet. = Hitel, V. évfolyam, 1992. 11. sz. május 27. 16-25.
98. Ami hozzásegít jövőnk újragondolásához. =Korunk, IV. új évfolyam, 1992. 4. sz. 38-40.
99. Polgárosodás, etnikum, udvar. = Műhely, győr, 1993. 41-47.
100. Mikó Imre. = História, XV. évfolyam, 1992. 5-6. sz. 54-56.
101. Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben. = Művelődés, XLIII. évfolyam, 1993. 3. sz. 33-35.
102. Egy örök újrakezdő. Csutak Vilmos élete és munkássága I. = Helikon, IV. évfolyam, 1993. 13. (143.) sz. 13-14., Helikon, II. V. 1993. 14. sz. 15.
103. Autonomia secuiască în 1931. = Cumpăna, 1994. 1. sz. 336-337.
104. Erdély civilizáció a dualizmus korában. = Magyar Tudomány, XXXIX. évfolyam, 1994. 1. sz. 20-21.
105. Forradalom és szabadságharc. = Erdélyi Magyarság, V. évfolyam, 1994. 17. sz. 17-22., 18. sz. 20-25.
106. Kolozsvár szerepkörei. = Korunk, új folyam, 1994. 4. sz. 4-11.
107. Kossuth Lajos és a székelyek. = Századok, 128. évfolyam, 1994. 5. sz. 831-871.
108. Kossuth Lajos és a székelyek 1848-ban. = Erdélyi Tudományos Füzetek, 1994. 219. sz. 30-42.
109. Parasztok és nemesek Erdély társadalmában a polgári átalakulás küszöbén. = Néprajzi Látóhatár, III. évfolyam, 1994. 3-4. sz. 1-11.
110. Kossuth Lajos a nemzet emlékezetében. = Korunk, új folyam 1994. 4. sz. 106-110.
111. Problema eliberării iobăgiei din Transilvania I. = Anuarul Institutului de istorie din Cluj, XXXIII. évfolyam, 1994. 15-32.
112. Kossuth Lajos és a székelykérdés. = Debreceni Szemle, II. évfolyam, 1994. 2. sz. 254-268.
113. A korszerűsödő Kolozsvár. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. 21. (203.) sz. 2. 22.
114. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseinek történetéből. = Művelődés, XLVIII. évfolyam, 1995. 8-9. sz. 73-76.
115. Az örménykérdés az 1790-1791-i erdélyi országgyűlésen. = Világtörténet, 1995. 4. sz. 19-23.
116. Magyar-román békekötés 1848-ban. = História, XVII. évfolyam, 1995. 3. sz. 16-18.
117. Mikó Imre. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. február 20. 4. (186.) sz. 18.
118. Sajtó és történelem. = Újságíró Évkönyv, 1995. Marosvásárhely-Kolozsvár, 1995. 45-52.
119. Városjog és várostípusok a 19. századi Erdélyben. = A Hét, XXVI. évfolyam, 1995. 3. sz. 11-12.
120. Istoria populaţiei maghiare din Transilvania. = Cumpăna, 1995. 2. sz. 297-300.
121. Népesség és népesedés Erdélyben a XIX. század második felében és a XX. század elején. =Korunk, III. folyam, 1995. 4. 51-57.
122. Problema emancipării iobagilor din Transilvania în contextul european (II.). = Anuarul Institutului de istorie, Cluj-Napoca, XXXVIII. évfolyam, 1995. 173-195.
123. Erdély önkormányzati kérdései az 1790-1791-i országgyűlésen. = Korunk, III. folyam. 1996. 8. sz. 81-85.
124. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés összehívásának néhány kérdése. = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1996. 168-176.
125. Hitelélet és polgárosodás Erdélyben a dualizmus korában. = Műhely, Győr, 1996. 4. sz. 18-25.
126. Kolozsvár vonzáskörzete a XIX. században. = Magyar Szemle, V. évfolyam, 1996. 2. sz. 199-216.
127. The roles of Kolozsvár. = Render, I. évfolyam, 1996. I. sz. 25-33.
128. Zsibó az 1821-es összeírás tükrében. = Torony Erdély kapujában. Tanulmányok Zsibó életéből. Zsibó, 1996. 20-30.
129. A hihetőség határai. Hány román halt meg Erdélyben 1848-1849-ben? = szabadság, VIII. évfolyam, 1996. április 24. 93. sz. 3.
130. Wesselényi Miklós az unióról és a jobbágyfelszabadításról. = Kölcsey Társasági Füzetek, 8. sz. Wesselényi Emlékülés. Szerkesztette: Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. 51-62.
131. Erdély paraszttársadalma a századfordulón. = História, XVIII. évfolyam, 1996. 5-6. sz. 33-34.
132. Erdély átalakuló-polgárosodó társadalma. = Agrármozgalmak Délkelet-Európában. Tanulmányok. Budapest, 1997. 61-69.
133. Az erdélyi határőrrendszer kérdései az 1790-1791. évi országgyűlés és az udvar. = Habsburgok és Magyarország a XV-XVIII. században. (Tanulmányok) Szerkesztette: Barta János. Debrecen, 1997. 127-131.
134. Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Előadások és tanulmányok Wesselényi Miklósról. Debrecen, 1997. 75-81. Szerkesztette: Takács Péter.
135. Berzenczey László az 1848-as forradalomban. = Maros megyei magyarság történetéből. Szerkesztette: Pál Antal Sándor. Marosvásárhely, 1997. 137-150.
136. Erdély magyarsága az önkényuralom korában. (1849-1867). = Korunk, III. folyam VIII/1. 1997. január 65-75.
137. Desfiinţarea iobăgiei în anul 1848 în Transilvania. = Modalităţi de prevenire a conflictelor interetnice. Cluj, 1997. 237-247.
138. Kolozsvár urbanizációja a dualizmus idején. = Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Budapest, 1997. 237-247.
139. Jakab Elek történetírásáról. = R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Budapest, 1997. 558-569.
140. A korszerűsödő Kolozsvár három évtizede. (1867-1900). = Kőfallal, sárpalánkkal… Rendi Társadalom 7. kötet. Debrecen, 1997. 88-127.
141. A Székelyföld népessége és társadalma 1750-1850 között. = Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Budapest, 1997. 241-249.
142. Társadalmi és nemzeti kérdés a kelet-közép-európai forradalmakban. = Forradalom és szabadságharc a Felső-Tisza vidéken. Nyíregyháza, 1998. 5-12.
143. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben 1848-ban. = Szabó István Emlékkönyv. Szerkesztette. Rácz István. Debrecen, 1998. 327-337.
144. Csutak Vilmos, un cercetător de seamă al răscoalei rákócziene. = In Honorem Paul Cernavodean. Bucureşti, 1998. 169-173.
145. A polgárháború előzményeiről. Urban ezredes Bécs-politikájának végrehajtója. = Kounk, III. folyam. IX/2. 1998. február 32-39.
146. Labolition du servage en 1848 en Transilvania = Transylvanien Review – Revue de Transylvanie, VII. (1998.) NR. 2. 35-46.
147. Forradalom és szabadságharc Erdélyben. = Kisebbségkutatás, 7. évfolyam, 1998. 3. sz. 242-249.
148. Erdély törvényhozó országgyűlése 1848-ban. = Holmi, X. évfolyam, 1998. 5. sz. 684-693.
149. Erdély békés forradalma. = Rubicon, IX. évfolyam, 1998. 2. sz. 13-16.
150. Széchenyi és Erdély 1848-ban. = Kortárs, XLII. évfolyam, 1998. 6. sz. 32-38.
151. Két kolozsvári nemzeti program 1848 tavaszán. = Barátság, II. évfolyam, 2. sz. 1998. március 15. 2073-2076.
152. Csíkszék „pacifikálása” az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés után. = Hadtörténeti Közlemények, III. évfolyam, 1. sz. 1998. március. 114-127.
153. A jobbágyviszonyok megszüntetése Erdélyben. = Jobbágyfelszabadítás 1848. Szerkesztette: Varga János. Budapest, 1998. 44-54.
154. Erdély magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc első szakaszában. = Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár-Temesvár, 1998. 169-190.
155. A forradalom kezdetei Erdélyben. = Helikon, IX. évfolyam, 1998. 6. sz. 16-18.
156. Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Székelyföld, II. évfolyam, 1998. március, 71-82
157. Erdély 1848 őszén. a polgárháború kezdetei. = Limes, XI. évfolyam, 1998. 4. I. kötet. 9-21.
158. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés. = Honismeret, XXVII. évfolyam, 1999. 1. sz. 23-35.
159. Amnesztia és számonkérés Erdélyben 1849 tavaszán. = Kisebbségkutatás, VIII. évfolyam, 1999. 2. sz. 200-207.
160. Berde Mózes. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 167-171.
161. Gábor Áron. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 162-167.
162. Gábor Áron. = Nagy képes milleneumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. Budapest, 1999. 216-217.
163. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben. = Debreceni Szemle, VII. évfolyam, 1. sz. 1999. március. 9-13.
164. Jobbágyfelszabadítás a Szilágyságban. = szilágysági magyarok. Kolozsvár, 1999. 49-56.
165. Kőváry László. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 178-183.
166. Mikó Imre: Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 128-133.
167. Mikó Imre. = Nagy képes milleneumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. Budapest, 1999. 196-198.
168. Székely századok. A székelyek rövid története. = Adalékok Barót történetéhez. Barót, 1999. 9-37.
169. A szabadságharc erdélyi sajátosságai. = Hitel, XII. évfolyam, 1999. március 3. sz. 25-33.
170. A székely határőrség az 1848-1849-es forradalomban. A határőrezredek útja Puchner generálistól Bem tábornokig. = Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1999. 164-174.
171. A közös teherviselés alkalmazásának kérdései 1848-ban a Székelyföldön. = Csíkszereda, Székelyföld IV. évfolyam, 3. sz. 2000. március 72-82.
172. A román történetírás az 1848-as magyar forradalomról és a magyar-román nemzetiségi kérdésről. Kolozsvár, Magyar Kisebbség, IV. évfolyam, 2000. 1/19 sz. 159-168.
173. Az 1848. évi erdélyi országgyűlés összehívásának történetéhez. A késlekedés okai és következményei. = Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Budapest, 2000. 101-108.
174. Az erdélyi rendiség és a rendi országgyűlésnek történetéből = Kolozsvár, helikon, XI. évfolyam, 13. (313.) sz. 2000. július 10. 5-7.
175. Az 1848. évi erdélyi országgyűlés előzményeihez. = Viták az országgyűlés programjáról. = Aetas, Szeged, 2000. sz. 176-197.
176. A székelyek katonai szerepe és hadrendszere. = Budapest, Rubicon 2000. 5. 23-29.
177. Háromszéki követek (képviselők) a magyar népképviseleti országgyűlésben 1848-ban. Sepsiszentgyörgy, Acta 1999. II. 2000. 53-57.
178. Kolozsvár szerepkörei. = A föl nem adható város. = Korunk Baráti Társaság – Mozaik Kiadó, Szeged, 2000. 75-81.
179. Kőváry László: a városépítő polgár. = Kolozsvár, Helikon XI. évfolyam, 2000. 23 (323.) sz. december 10. 16-17.
180. Küzdelem az erdélyi országgyűlés összehívásáért 1848-ban. = Kolozsvár, Helikon XI. évfolyam, 14. (314.) sz. 2000. július 25. 12-16.
181. Régiók versengése a vasútért Erdélyben a 19. század közepén (1848-1873). = Kolozsvár, Erdélyi Múzeum. LXI. kötet 2000. 1-2. sz. 46-58.
182. Szórványkérdés a két világháború közötti természetírásban. = Kolozsvár, Erdélyi Múzeum LXII. kötet, 2000. 3-4. sz. 125-127.
183. „Mi egy nemzetnek sem vagyunk ellenségei, csak a régi rendszer embereinek.” = Udvarhelyszék 1848-49-ben (újraközlés). = A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben. Kolozsvár, 2000. 108-155.
184. Magyar gazdasági gondolkodás Erdélyben a XIX. században. = Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001. 37-53.
185. Mikó Imre gróf Erdély mezőgazdaságáért. = Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001. 105-113.
186. Kőváry László közgazdasági nézetei. = Az erdélyi magyar közgazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001. 123-135.
187. a székely társadalom tagolódásának főbb irányzatai a XIV. századtól a XX. századig. = A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Szerkesztette: Dr. Papp Kincses Emese, Kánya József. Csíkszereda, 2001. 77-81.
188. A jobbágyfelszabadítás Erdélyben. Wesselényi Miklós szerepe. = Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest, 2001. 167-177.
189. Az 1848. évi agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés – ahogy a résztvevők látták. = A székelység története a 17-19. században. Szerkesztette: Egyed Ákos – Magyari András. Csíkszereda, 2001. 70-120.
190. A magyar kormány küldöttsége a Székelyföldön 1848 tavaszán. Gál Sándor katonai tanácsadó jelentése. = Demény Lajos – Emlékkönyv. Bukarest, 2001. 307-312.
191. Erdély a reformkorban. = A Maros megyei magyarság története II. Szerkesztette: Pál Antal Sándor. Marosvásárhely, 2001.
192. Székelykérdések az 1848-i erdélyi országgyűlésen = Vármegyék és szabad kerületek I-II. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 27. sz. Szerkesztette: Radics Kálmán. Debrecen, 2001. 243-257.
193. A katonai szolgálat – a székely szabadság jogforrása. = Vármegyék és szabad kerületek I-II. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 27. sz. Szerkesztette: Radics Kálmán, Debrecen. 2001. 231-243.
194. Kós Károly és Csutak Vilmos levelezése és barátsága. = Távlatok. Nyel- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Szerkesztette: Egyed Emese. Kolozsvár, 2002. 207-210.
195. Széchenyi István hatása Erdélyben. = Széchenyi és Erdély. Romániai Magyar Közgazdász Társaság. Kolozsvár, 2002. 11-49.
196. Mikó Imre gróf szerepvállalása az önkényuralom idején. = Erdély kövei. Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Erdélyi Könyv egylet, Stockholm, 2002. 283-294.
197. A székely modell és a hajdú szabadságjogok. = Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Magyari András emlékkönyv. Kolozsvár, 2002. 267-272.
198. Mit várt Erdély Széchenyitől 1848-ban. = Korunk 2002. III. folyam XIII/6. június. 81-89. 1.
199. Wesselényi Miklós küzdelme az unióért és a jobbágyfelszabadításért 1848-ban. = Hepehupa I. évfolyam, 3. sz. Zilah, 2002. július-szeptember 12-18.
200. Kossuth Lajos szerepe az 1849-es nemzetiségi törvény előkészítésében. = Debreceni Szemle X. évfolyam, 4. sz. Debrecen, 2002. december. 560-569.
201. Die Rolle des letzen siebenbürgischen ständischen Landtags von 1848 in der Vorbereitung der bürgerlichen Umwandlung. = The First Millenium of Hungary in Europe. Debrecen, 2002. 438-444.Honismereti és közérdekű írások


1. Erdővidék – régen. = Falvak Dolgozó Népe, 1968. augusztus 21.
2. Un veac de la constituirea Asociaţiei Generale a Muncitorilor din Timişoara. = Tribuna, 1968. október 19.
3. Lupényi bányászharcok 1929-ben. = Előre, 1969. augusztus 17.
4. Amikor Kolozsvár csak saját borát itta. = Igazság., 1969. május 3.
5. Száz éve nyílt meg a Kolozsvár-Nagyvárad vasút. = Igazság, 1970, szeptember 5.
6. Dózsa György és népe. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. október 7.
7. C. Dobrogeanu Gherea. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 6.
8. Eftimie Murgu. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 13.
9. Hogy éljen a világ az asszonyváró házakban. Szabálytalan vizsgálódás szülőfalumban. Falvak Dolgozó Népe, 1970. szeptember 30.
10. Egy szociográfus öröksége (Braun Róbert). = Brassói Lapok, 1971. október 9.
11. Sok súlyos terű alatt. Ötven zágoni jobbágycsalád története. = Megyei Tükör, 1971. június 20.
12. Resica fényei. Igazság, 1971. július 4.
13. Györgyfalva – múlt és jelen. = Igazság, 1971. november 27.
14. Kolozsvári malmok régen és ma. = Igazság, 1971. július 18.
15. Tenyészállat-kiállítások és vásárok a régi Székely-Keresztúron. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. december 1.
16. Egy régi aratás történetének ürügyén. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. július 28.
17. Ily harcok dúlták rónáinkat. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. augusztus 11.
18. Pásztorok (folytatásokban). = Falvak Dolgozó Népe, 1971. szeptember 22., 29., október 13.
19. A kolozsvári dohánygyár történetéből = Igazság, 1971. szeptember 26.
20. Székely vándorlás a múltban. = Hargita Kalendárium, 1972. 162-169.
21. Munkásmozgalom-történet és történetírás. = A Hét, 1972. október 6.
22. Egy elfelejtett erdélyi történész: Nagyajtai Kovács István. = Brassói Lapok, 1972. október 26.
23. Agrártörténet – művelődéstörténet. = Falvak Dolgozó Népe, 1972. október 4.
24. Népek tavasza. = Dolgozó Nő, 1973. április.
25. A Mátyás-szobor méretei. = Igazság, 1973. április 14.
26. Kolozsvári Újság Petőfiért. = Igazság, 1973. április 21.
27. Az 1848-as forradalom és a kolozsvári sajtó. = Igazság, 1973. április 20., 21., 22.
28. Turistaparadicsom – de meddig? (természetvédelem). = Igazság, 1973. május 10.
29. Hogyan szabadultak fel a jobbágyok Erdélyben (sorozat). = Falvak Dolgozó Népe, 1973. július 6., 13.
30. Kisbaconi vízimalom (népi műemlék). = Falvak Dolgozó Népe, 1973. október 24.
31. Száz éves a Kolozsvár-brassói vasút. = Igazság, 1973. szeptember 29.
32. Történelmi örökség. = Utunk, 1974. május 31.
33. Az iparosodó Kolozsvár. = Igazság, 1974. július 3.
34. Egy év az 1850-ből. = Utunk, 1974. augusztus 2.
35. Az 1904-es vasutassztrájk és Kolozsvár. = Igazság, 1974. szeptember 11.
36. A kolozsvári Gondoskodó társaság. = Igazság, 1975. június 29.
37. Az igazságkereső Varga Katalin. = Művelődés, 1977. augusztus 8.
38. Aratósztrájkok Biharban. = A Hét, 1977. 13. sz.
39. Élesd, 1904. = Bihari Napló, 1977. 5. sz.
40. A függetlenség diplomáciai előkészítése. = utunk, 1977. május 6.
41. 1907. A harc jellege és formái. = A Hét, 1977. április 8.
42. Aratósztrájkok Bihar megyében a századfordulón. = A Hét, 1977. május 13.
43. 1907 történeti forrásai. = Igazság, 1977. április 3.
44. Bălcescu és Kossuth. = Dolgozó Nő, 1977. szeptember 9.
45. az 1848-49-es forradalmi események Csík- és Háromszéken. = Hargita Kalendárium, 1978. 115-119.
46. Béketörténet 1948-49-ről. = Igazság, 1978. május 21.
47. Eliberarea iobagilor în revoluţia de la 1848, în Transilvania. = Făclia, 1978. június 4.
48. Gábor Áron Kolozsváron. = Igazság, 1978. június 7.
49. Szakoktatásunk kezdetei. = Igazság, 1978. március 5.
50. Levélféle kertészeti és mezőgazdasági mérnök barátaimhoz (A régi gyümölcsösök védelmében). = A Hét, 1978. március 5.
51. A hazai iparfejlődés múltjáról. = Igazság, 1979. október 30.
52. Pásztorok. Kötések sodrásban, 1980. 83-97.
53. Nagyajtai történelmi mozaik. = Fórum (Sepsiszentgyörgy). A Megyei Tükör melléklete, 1980. december.
54. Váradi eszmecsere. = Utunk, 1981. június 28.
55. székely kivándorlás Amerikába a XX. század elején = Hargita Kalendárium, 1982. 37-41.
56. Nemzet és társadalom – ahogy Wesselényi Miklós látta. = Brassói Lapok, 1982. április 10.
57. Csutak Vilmos arcképe alá. = Fórum, 1984. március 16.
58. Történelem a családban. = Utunk, 1984. március 16.
59. Petelei István és a céhek. = Művelődés, 1985. október.
60. Vidám és szomorú szüretek a 19. században. = Utunk, 1988. november 4.
61. A történetírás felszabadulása. = Szabadság, 1989. december 28.
62. Mikó Imre – Erdély Széchenyie. = Művelődés, 1990. február.
63. Éljen a szabadság! = Székely Újság, 1990. március 15.
64. Mi volt az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. február 24., illetve: Európai Idő, 1990. augusztus 1.
65. Mit tett az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. március 31.
66. Kultúrák párbeszéde. = Szabadság, 1990. február 16.
67. Civilizációt az ipar mellé. = Háromszék, 1990. február 23.
68. Orbán Balázs emlékezete. = Családi Tükör, 1990. február 23.
69. Széchenyi István és a nemzeti önismeret. = Székely Útkereső, 1990. július-augusztus.
70. 1848-1849 krónikája a korabeli kolozsvári magyar sajtóban. = Szabadság, heti folytatásban, 34 részben; 1990. június 15. - 1991. március 2.-ig-
71. A segesvári csata és Petőfi eleste. Folytatásban 3 részben. = Romániai Magyar Szó, 1990. augusztus 4. – augusztus 7.
72. Ünnep és emlékezet. = Romániai Magyar szó, 1990. március 15.
73. Mátyás király emlékezete. = Székely Útkereső, 1990. május.
74. Élesd – 1904. április 24. = Bihari Napló, 1991. december 11.
75. Ama bizonyos mikós szellem. = Háromszék, 191. május 31.
76. 1848 tavasza Udvarhelyszéken. = Szabadság, Székelyudvarhely, 1991. március 15.
77. Széchenyi és Erdély. = Zalai Hírlap, 1991. november 21.
78. Az áldott anyaföldet nem elég szeretni. = Romániai Magyar Gazdák Évkönyve, 1991. 44-47.
79. Honismereti mozgalom a romániai magyarság körében. = Honismeret, XIX. évfolyam, (1991.) 5. sz.
80. Honismereti tevékenység az erdélyi magyarság körében. = Művelődés, 1992. 6. sz.
81. A városi önkormányzat – történelmi örökség. = Szabadság, 1992. február 7.
82. Turóczy Mózes Háromszék 1848-i szabadságharcában. = Háromszék, 1993. november 5.
83. A nemzetiségi kérdés Kossuth Lajos alkotmányterveiben. = Szabadság, 1994. március 14.
84. Mikó Imre gróf és a kolozsvári Nemzeti Színház. = Szabadság, 1994. november 3.
85. Drága honosaim! Széchenyi-emléktábla Nagyenyeden. = Erdélyi Magyarság, V. 1994. 6. sz.
86. Etnikum és történelem Erdélyben a XVIII-XIX. században. = Szabadság, 1995. augusztus 19.
87. Az erdélyi falu az 1819-1920. évi összeírás tükrében. = Erdélyi Gazda, 1995. február.
88. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete. = Erdélyi Gazda, 1995. március.
89. Hogyan szabadultak fel a jobbágyok 1848-ban? = Szabadság, 1995. június 14.
90. Mit kívántak a kolozsvári románok 1848 márciusában? = Szabadság , 1995. március 9.
91. a polgárháború és áldozatai 1848-1849-ben. = Szilágy, 1995. november 17.
92. Rövid kolozsvári banktörténet. = Szabadság, 1995. január 6.
93. Statisztika és önszerveződő társadalom. = Szabadság, 1995. február 15.
94. Háromszék 1848-49-ben. = Háromszék, 1996. március 13. – 1996. július 13. (86 részből álló sorozat, a Háromszék 1848-49-ben című könyvem újraközlése.)
95. 1848 márciusa Erdélyben. = Szabadság, 1996. 63. sz.
96. Egy sokat vitatott kérdésről. = Nagykároly és vidéke, 1996. július 3.
97. Intenţii de înţelegere şi împăcare în 184-1849. = Dialog interetnic, 1996. március 20.
98. Erdély negyvennyolca. = Keresztény Szó, 1998. március.
99. Utam 1848-hoz. = Látó, 1998. március.
100. A Székelyföld közigazgatása 1848-ban. = Hargita Népe, 1999. február 26.
101. A székelyek rövid története (folyamatos közlés). = Nyugati Magyarság, 1999. szeptember, október, november, december.
102. A Székelyföld védelme. = Háromszék, 1999. július 3.
103. Egy székely szabadságharcos ágyúöntő. = Szabadság, 1999. július 17.
104. Enyed 1849-ben és a következmények. = A Hét, 1999. március 4.
105. Honvédkorházak Kolozsvárt 1849-ben. = Szabadság, 1999. január 20.
106. Március 15.-e megünneplése 1849-ben Erdélyben. = Szabadság, 1999. március 13.
107. Petőfi a segesvári csatatéren. = Szabadság, 1999. július 31.
108. Kalotaszeg 1848-49-ben. = Kalotaszeg, 1999. október.
109. Törzsorvosi jelentés 1849-ből, a sebesültek ellátásáról és a hadikórházakról. = Művelődés, 1999. április.
110. amnesztia és számonkérés Erdélyben 1848 tavaszán. Folytatásos közlés. Történelmi Magazin II. évfolyam, Sepsiszentgyörgy, 2000. 1-5. sz.
111. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Erdélyben, különös tekintettel a jobbágyság felszabadítására. Castellum Értesítő, Marosvásárhely, I. évfolyam, 3. sz. 2000. november 9-14.
112. Kőváry László (1819-1907). Közgazdász Fórum (Kolozsvár) III. évfolyam, 4. sz. 2000. december 4-5.
113. Mítosz és valóság az áldozatokról (1848-1849-ben Erdélyben). Krónika ünnepi melléklete (Kolozsvár). 2000. március 15. 15.
114. Nagyajtai Kovács István és a tudományos történetírás kezdetei Erdélyben. Erdővidék (Barót) I. évfolyam, 1. sz. 2000. szeptember 5-6.
115. Történelmünk a jövőnk. Művelődés LIII. évfolyam, Kolozsvár, 2000. november 3-5.
116. Történelmünk a jövőnk. Háromszék, Sepsiszentgyörgy, 2000. október 10. 3081. sz.
117. Wesselényi Miklós emlékezete. Közgazdasági Fórum. III. évfolyam, 2. sz. Kolozsvár, 2000. június 1-2.
118. Tanulságos székely történelem. = Hitel XIV. évfolyam, 2001. augusztus 46-52.
119. Március 15.-e – összmagyar nemzeti ünnep. = Üzenet. Kolozsvár, XIII. évfolyam, 5. sz. 2002. március.
120. Kolozsvár történelmi örökségéről. = Szabadság, Kolozsvár, XIV. évfolyam, 2002. december 11. 287. sz.
121. Az 1902-es Székely Kongresszus centenáriuma. = Transylvania Erdélyi Tájékoztató XLIII. évfolyam, Kolozsvár - New-York, 2002. 4-5.
122. Araszolva az 1849-es nemzetiségi törvény felé. Kossuth Lajos szerepe. = Helikon XIII. évfolyam, Kolozsvár, 2002. 24 (372) sz. december 24. 3-4.
123. emlékezés Debreceni Mártonra. = Kalotaszeg, 2002. XIII. évfolyam, 5. szeptember-október.


Könyvismertetések


1. Táncsics Mihály: Életpályám. = Utunk, 1971.
2. Egy csokor művelődéstörténeti tanulmány (Benkő Samu: A helyzettudat változásai című könyvének ismertetése). = Igazság, 1971. október 24.
3. Kovászna megye. = Falvak Dolgozó népe, 1971. július 25.
4. Deák Farkas naplója. = Igazság, 1972. október 18.
5. A rendtartó székely falu (Imreh István könyvének ismertetése). = Megyei Tükör, 1974. február 3.
6. Történelem eseményekben. = Utunk, 1976. július 9.
7. Bölcső és környéke (Tamási Áron életrajzi könyvéről). Utunk, 1976. szeptember 17.
8. Vasile Goldiş és a nemzeti kérdés. Utunk, december 10.
9. Hol maradt a forráskritika? = A Hét, 1976. február 13.
10. Művelődéstörténetünk útjai. = Korunk, XXXVII. évfolyam, 1978. 3. sz. 196-204.
11. korszerű gazdaság és társadalomtörténet (Imreh István könyvének ismertetése). = Utunk, XXXV. évfolyam, 1980. 13. sz. 1-2.
12. Történelem az alapoknál (Csetri Elek és Imreh István könyvéről). A Hét, 1980. 11. sz.
13. Élet és történelem (Beke György könyvének ismertetése). = Igaz Szó, 1981. 8. sz. 158-162.
14. Történelem és társadalom. Utunk, XXVII. évfolyam, 1982. 28. sz. 1., 3.
15. Székely oklevéltár. = Utunk, XXXVIII. évfolyam, június 24.
16. Wesselényi István kuruc kori naplója. = Korunk, 1983. 11. sz. 912-914.
17. Önéletírás és kortörténet. = utunk, 1984. december 2.
18. Kőrösi Csoma Sándor (Csetri Elek könyvének ismertetése). = Művelődés, 1985. április.
19. Adattár és forrásmű (T. Szabó Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti tár IV. kötetéről). = Utunk, 1984. október 19.
20. Könyv és kenyér (Cseke Péter könyvéről). = Helikon, 1992. április 10.
21. Kászonszék egy évszázada (Imreh István és Pataki József könyvéről). = Helikon, 1993. 18. (148.) sz.
22. Két értékes könyv Bocskai Istvánról (Benda Kálmán: Bocskai István; Bocskai István levelek). = Református család, új folyam, 1994. 1. sz.
23. A szlovák kérdés a dualizmus korában (Szarka László könyvéről.) = Honismeret, XXIII. évfolyam, 1995. 6. sz. 101-103.
24. ígéretes könyvsorozat (Miskolczy Ambrus által szerkesztett Encyclopaedia Transylvanica könyvsorozatról). = Helikon, 1995. január 20.
25. A török világ Magyarországon (Rácz István könyvéről). = Helikon, 1996. augusztus 5.
26. Az erdélyi román iskolaalapítás nagy korszaka (Simion Retegan könyvéről). = Klio, 1996. 2. sz. 78-80.
27. Revoluţia română din 1848-1849 (Gelu Neamţu könyvéről). Klio, 1997. 1. sz.
28. Összegző könyv az erdélyi református népoktatás múltjáról (Sebestyén Kálmán könyvéről). = Confessio, 1997. 3. 123-125.
29. Hatalomváltás és magyar közoktatás Erdélyben (Balogh Júlia könyvéről). = Helikon, 1997. április 25.
30. A székely Oklevéltár beszédes adatai. = A Hét XXXI. évfolyam, Bukarest, 2001. május 3.
31. Amit Szilágynagyfaluról tudni kell. = Szabadság, Kolozsvár, 2001.
32. Egy nélkülözhetetlen forráskiadványról. gróf Batthyányi Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai I-II. Válogatta Urbán Aladár. = Erdélyi Múzeum LXIII. kötet, Kolozsvár, 2001. 1-2. füzet. 173-174.
33. Wesselényi Miklós – más megközelítésben. Veress Dániel: Férfi bú és történeti gyász. = Helikon XII. évfolyam, Kolozsvár, 2001. 3. (327.) sz. február 10.Interjúk, előszók


1. Történetírás – anyagi alapokon, avagy a gazdaságtörténész elégtétele. = Igazság, 1973. július 28. (Kérdez: Muradin Jenő).
2. Ankét a Kriterion fehér-sorozatáról. = Korunk, 1975. 6. sz.
3. A paraszti életforma-váltás tanulságai. (Kérdez: Cseke Péter). = Falvak Dolgozó Népe, 1975. augusztus 13.
4. Megszólaló századok (Kérdez: Pászka Imre). = A Hét, 1980. június 27.
5. Jelenbe vetülő múlt (Kérdez: Veress Gerzson). Brassói Lapok, 1983. október 7.
6. Meg kell szólítanunk a tanúkat (Kérdez: Czegő Zoltán). A Hét, 1985. június 13.
7. A történetírásról (Kérdez: Krajnik Nagy Károly). = Brassói Lapok, 1989. december 28.
8. Haza kell találni (Kérdez: Medve Imola). Magyar Hírlap, 1990. január 13.
9. Kommunismin aika historiaa Suurempi syy kaunaar (Kérdez: Visa Vilkman). Savon Sanomat, 1990. 122. sz.
10. Erdély Széchenyije (Kérdez: Bardócz Sándor) = Szabadság, 1991. március 15.
11. A történésznek mindig a tudomány a fontos. (Kérdez: Rostás Zoltán). = A Hét, 1992. szeptember 3.
12. A cenzúra megszűnt, a félelem még nem. (Kérdez: Beke György). = Mérték, I. évfolyam, 10. sz. 1992. november 8. 3.
13. Romániában szelektív módon kezelik 1848-49 tényét. (Kérdez: Lengyel András György). = Magyar Hírlap, 1992. október 6.
14. A székelység a magyarság védőpajzsa volt. (Kérdez: Vitéz Ferenc). = Hajdú-Bihari Napló, 1994. április 19.
15. Múltról, jelenről, lehetséges jövőről. (Kérdez: Balázs Sándor). = A Hét, 1995. június 9., július 16.
16. Polgárosodás Erdélyben. Megőrzött kiváltságok. (Kérdez: Szakál Gyula). Magyar Nemzet, 1995. szeptember 11.
17. Történelem a politikában. (Kérdez: Gazda Árpád). Erdélyi Napló, 1996. május 29.
18. Az erdélyi magyarság története. (Kérdez: Aníszi Kálmán). = Kapu, 1998. 5. sz.
19. A miénk helyére bevonul egy másik történelem (Kérdez: Aníszi Kálmán ). = Napi Magyarország, 1998. április 25.
20. A hétköznapok története más, mint a forradalomé. (Kérdez: Tánczos Vilmos). = Székelyföld, 1998. március.
21. Pályája csúcsán múltunk egyik kutatója. (Kérdez: Ördög T. Béla). = Szabadság, 1999. december 21.
22. Nem jött el, de már nálunk is kopogtat a másság tisztelete. (Kérdez: Gazda Árpád). = Krónika hétvégi melléklete: Szempont, 1999. december 24.
23. Előszó Mikó István: Vár állott, most kőhalom című kötetéhez, Kolozsvár, 1996. 3-4.
24. Előszó a Történelmünk a Duna-medencében című kötetéhez. Kolozsvár-Temesvár, 1998. 1.
25. Ajánlás Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-49. Barót, 1998. 7.
26. Előszó A szilágysági magyarok című kötetéhez. Kolozsvár, 1999.
27. Az erdélyi tudományosság múltja, jelene és jövője (Kérdez: Köllő Katalin) = Szabadság, XIV. évfolyam, 158. sz., Kolozsvár, 2002. július 13.
28. A modern erdélyi akadémiáért. (Kérdez: M. A. M.) = Krónika IV. évfolyam, 240. sz.
29. Előszó - Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001. 7-10.
30. Előszó - Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901-1937) Centenárium. Kolozsvár, 2001.
31. Köszöntő = Orvostudományi Értesítő. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2002. 75. kötet 1. sz.


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro