ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos

BBTE
Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
Cím:
Horea utca, 31 szám,
Kolozsvár 400202,
Románia
Tel: 10-264-432417
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Detrehemtelep
Születési idő: 1957. április 24.
Foglalkozás: egytemi oktató
Beosztás: Egyetemi tanár (professzor)
Otthoni cím: Torda
Kutatási téma: népi írásbeliség, magyar hiedelmvilág, narratológia
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: Az irodalomtudomány doktora

Publikációk:  
Önálló kötetek
A folklór határán. Bukarest, Kriterion, 1991
Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy, Bon Ami, 1997
Kelt levelem…Egy mezőségi parasztasszony levelezése.. Debrecen, 1996
Mezőségi hiedelmek. Marosvásárhely, Mentor, 1999
Társszerző
A színjátékok világképe. In. Visky A. (red.): Színház és rítus. Sepsiszentgyörgy. 1997. 45-54.
Harasztos folklórja. In. Zsigmond Gy.(red.): Harasztos. Sepsiszentgyörgy. 2000.77-119.
Palástban. Lelkészek szórványban. Mentor. Marosvásárhely. 2001.
Egyetemi jegyzet (társszerző)
Magyar népi kultúra. Kolozsvár, 1999
Magyar népi kultúra.Szöveggyűjtemény.Kolozsvár, 2001
Tanulmányok
A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In. Faragó József– Kós Károly(red.): Népismereti Dolgozatok.1981.Bukarest. 97-117.
Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen. In. Faragó József–Kós Károly(red.): Népismereti Dolgozatok. 1983. Bukarest. 133-170.
A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés. Echinox. 1981/1-3.Újraközölve: Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból. Bukarest. Kriterion. 1983. 202-216.
A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét. 1991/6,7.
Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Utunk. 1991/31. 4-5.
Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In: Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba–Debrecen. 1991. 259-263.
A hiedelemtudás szerkezete.Erdélyi Múzeum. 1991.1-4.122-124.
A kincs hiedelemköre a Mezőségen. In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve.1.Kolozsvár 1992. 199-218.
A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár (Miskolc) 1992/1-2. 70-80.
Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In. Liszka Jozsef (red.): Néprajzi Tanulmányok.14.1993/201. Komarno.
A tartalom szerveződése a beszédszokásokban Korunk. IV. (1993)8. 23-31.
A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. Művelődés. 1994/1.28-30. Újraközölve: Krupa A. – Eperjessy E. – Barna G. (red.): Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai. Békéscsaba–Budapest. 1995. 386-389.
Jóslások a Mezőségen. Néprajzi Látóhatár. Miskolc. III.1994/3-4. 46-64.
Szövegerózió az alkalmi költészetben. In: Ördög Gyárfás Lajos (red.): Egyház és anyanyelv Sepsiszentgyörgy.1994. 21-26.
Régi karácsonyok. Kelet–Nyugat.V.12.1994.24-31.
A piritisták. A hiedelmek fejlődésének egy esete. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve Évkönyve.2. 1994. Kolozsvár. 155-167.
A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. (1944-1994) Erdélyi Múzeum.Kolozsvár. LVIIII. 1995/3-4. 99-111.
Emlékek az aranyosszéki farsangról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. Évkönyve.4. Kolozsvár.1996.233-237.
A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre In: Katona J.–Viga Gyula (red.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Miskolc. 1996.145-153.
A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia. CVII.1996.1-2. 335-369.
Egy szöveg kontextusa. Korunk. VII/4.1996. 41-46.
A kör szemantikája és szerkezete. Művelődés. L.4. 1997. 34-38.
Vallásos téma az aranyosszéki emlékverses füzetekben. In. Lackovits Emőke(red.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében.II. Veszprém–Debrecen. 1997. 419-425.
Írott szövegek, szövegtárgyak egy személy életterébenIn. Péntek J. (red.): Szöveg és stílus. Kolozsvár, 1997. 241-245.
Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében.In. Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár. 1997.25-34.
Egy Mikszáth-novella jelentésdimenziói. Művelődés. L.10.1997. 33-36.
A változó mese. In. Buzogány D. (red.): Táborvezetők könyve. Kolozsvár. 1997. 64-74.
Aranyosszéki – tordai – torockói bibliográfia. Acta. 1997. II. Sepsiszentgyörgy. 1998. 199-203.
Két világ határán: a fűzfa. Székelyföld. Csíkszereda.II.1998. 2. 150-159.
A béka a hiedelmekben. In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kolozsvár, 1998. 97-116.
Rytual odnajdywania zlodzieja. In. Piotrovski, M. : Poza praca. Lodz.(Polonia) 1998.107-113.
Állatok a mezőségi hiedelemrendszerben. In. Füvessy Anikó (red.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Debrecen . 1998.266-280.
A táplálkozás hiedelmei. Honismeret. XXVI. 4. 1998. 57-62.
Ne képzeld egyiket se úriembernek. Székelyföld. II. 9. 1998. 97-111.
Etnicitate – „text in text”. In. Pozsony F.–R. Anghel(red.): Modele de convietuire in Ardeal. Cluj, 1999. 71-78.
Az írás a populáris kultúrában. In. Csoma Zs.–Viga Gy.(red.): Európából Európába. Budapest–Debrecen. 1997.45-52.
Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia. Budapest. 109.(1998). 2. 589-628.
Századeleji gyászjelentő lapok. In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7.Kolozsvár. 1999.95-110
Ajánlás. In. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Kolozsvár. 1999.7-16.
A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága. In. Benedek K.–Csonka Takács E.(red.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok. Budapest. 1999.295-310.
Nők a nemiségen innen és túl. In. Küllős I.(red.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kulturában. Budapest. 1999.259-265.
A gyűjtő és a hiedelem. In. Ujváry Z. (red.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Debrecen. 1999.387-394.
Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költésztig. Székelyföld .III.7.1999. 61-66.
Az erény jutalmáról. Korunk. III.6. 2000. 58-63.
A hiedelem. Esemény és szöveg. In. Folklorisztika 2000-ben. I. Budapest. 203-209.
Aranyosszéki jelenkutatás. Székelyföld. Csíkszereda.IV.2000.6.107-142.
Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In. Cseri M.–Kósa L.–T. Bereczki I.(red.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre. 2000.131-164.
Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia. 110.(1999). 1. 128-140.
Szórványsors a történetekben. Erdélyi Múzeum.LXII.2000/3-4. 159-163.
Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár. IX. 2000/3-4.389-416.
Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés.Kalligram. (Bratislava) 2001/1-2.132-148.
A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás. l0. l. 33-52. (2001)
Irodalom a regionális kultúrában. In. Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937) Centenárium. Kolozsvár. 2001. 33-52.
Elhárítható-e a megjósolt jövő? In. Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest. 2001. 294-307.
Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony „pere”. Néprajzi Látóhatár. X.évf. 2001/1-4. 135-148.
Recenziók
Marianne, Mesnil (red.): Les Plantes et les Saisons. Anuarul Arhivei de Folclor. XII-XIV. 1991-1993.
Nagy Olga: Táltos és Pegazus. Korunk 1994/10.
Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Erdélyi Múzeum. LVII.1995/3-4.
Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. NyIrK. XXXIX.1995/2.
Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek iránt. A Hét. 1999/41.
Nagy Olga: Egy barátság története. Látó XI.2000/1.
Coman, Mihai: Bestiarul Mitologic Romanesc. Ethn. (Budapesta) 109.1998/1.
Zsigmond Győző: Három kismacska: kettő közülük kommunista. Erdélyi politikai viccek 1977–1997. Philologia Fenno–Ugrica (Freiburg) 5–6. 1999–2000. 69–75.
Szerkesztés
l. Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest. Kriterion. 1984
2. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve1.Kolozsvár, 1992
3. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. Kolozsvár, 1994.
4. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Kolozsvár, 1999.
5. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8., Kolozsvár, 2000.
6. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár, 2001.
7..Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Székelyudvarhely, 1994
8.. Nagy Olga: Népi változatok szerelemre és házasságra. Székelyudvarhely, 1994
9.. Zsigmond Erzsébet: Sirató. Életem panaszos könyve. Kolozsvár, 1995
10.. Kicsiny dalaim. Népi költők antológiája. Székelyudvarhely, 1999
11. Felsőcsernátoni népmesék. György Ignác meséi. Gyűjtötte Kakas Zoltán. Kolozsvár, 2001.
12. Diószegi Anna: Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Székelyudvarhely. 2001.
13. Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. Kolozsvár. 2001.
14. Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Budapest–Miskolc. 2001. Néprajzi Látóhatár. X. évf. 2001/1-4.
Kiállítás
Az írás képei. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999 november–december.« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro