ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Tánczos Vilmos
Tánczos Vilmos

BBTE
Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
Cím:
Horea utca, 31 szám,
Kolozsvár 400202,
Románia
Tel: 40-264-432417
E-mail: email írás

Születési hely: Csíkszentkirály
Születési idő: 1959. október 21.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Előadótanár (docens)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: archaikus népi imáságok; a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok; folklór szimbólumok; a csíksomlyói búcsú vallási néprajza; népi vallásossság
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: Az irodalomtudomány doktora

Publikációk:  
Kötet, monográfia
1. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995. 310. p., ISBN: 973-96123-6-9 (Ádám Gyula fotóival) − Második kiadás: 1996., ISBN: 973-97734-7-8
2. Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996. 264. p., ISBN: 973-97661-3-7 − Második kiadás: Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN: 973-9311-69-5 (Ádám Gyula fotóival)
3. Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8., 25. p., ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (térképmelléklettel)
4. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 371. p., ISBN: 973-9311-45-8 (fényképmellékletekkel)
5. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 303. p., ISBN: 973-9311-51-2
6. Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN: 973-9311-66-0 (Ádám Gyula fényképeivel)
7. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 320. p., ISBN: 963 9337 08 0 (fényképmellékletekkel)
8. Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 440. p., 225 fényképmelléklettel ISBN: 978 963 662 039 4
9. Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 350. p., ISBN: 978-973-88358-6-3 (fényképmellékletekkel)

Doktori dolgozat
Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Doktori értekezés. Tudományos irányító: Dr. Péntek János. Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, 1999. I–III. 761. p.

Tankönyv (társszerzőként)
1. Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 243. p. (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 234. p.)
2. Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács−Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 2001., ISBN: 973-85036-7-1 (2. kiad.: Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 376. p., ISBN: 978-973-114-050-6)
3. Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., 89 fényképmelléklettel, ISBN: 973-8439-23-X

Szerkesztett kötet
1. Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. I. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 502.p., ISBN 973-85422-9-4 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
2. Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. II. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 422.p., ISBN 973-85422-0-1 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
3. Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. III. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002. 341. p., ISBN 973-85985-3-2 (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
4. Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Névmutató. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2004. 70. p., ISBN: 973-7953-10-X (Társszerkesztő: Tőkés Gyöngyvér)
5. Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, Kriza Könyvek 22., 2004. 207. p., ISBN: 973-8439-14-0
6. A moldvai csángók bibliográfiája. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. 376. p., ISBN: 10 973-8439-26-4, 13 978-8439-26-9 (Összeállította: Ilyés Sándor. Szerkesztette: Ilyés Sándor–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos)

Tanulmány
1. Karteziánus és coccejánus eszmék hatása Bethlen Miklós személyiségének alakulására. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár) XXVIII. 1984. 1. 9–22.
2. Közösségi formák műhelye. Korunk XLII. 1985. 5. 372−373. (bevezetés a Kolozsvári Magyar Tanszék keretében működő Műhely Kör rendezvényein elhangzott társadalomtudományi előadásokhoz. Társszerző: Hajdú Farkas-Zoltán)
3. A szociálpolitikus Venczel Józsefről. 1936–1940. Harmadkor (Szeged) 1985. 3. 5−26. (Gál Balázs álnéven. Társszerző: Berényi Viktor [Hajdú-Farkas Zoltán])
4. Karácsony Benő „periratai”. In: Karácsony Benő: Pjotruska. Az előszót írta és a függeléket összeállította: Tánczos Vilmos. Kolozsvár-Napoca, Dacia Könyvkiadó, 1986. 5−20.
5. A csíksomlyói kegyhely története. Sepsiszentgyörgy, 1990. (az Európai Idő hetilap és kiadó különkiadványa)
6. Előszó. In: Horváth István: A tenger hangja. Novellák. Válogatta és a függeléket összeállította Horváth Arany. Az előszót írta Tánczos Vilmos. Kolozsvár, Dacia Könyvkiadó, 1991. 5−18.
7. „Gyöngyökkel gyökereztél...” Archaikus apokrif népi imádságok. Művelődés XL. 1991. 2−3. 49−51.
8. Archaikus imák Csíkmenaságról. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 1991. 719–726.
9. A csíksomlyói búcsújáróhely közvetlen vonzáskörzete. Térkép. Összeállította Tánczos Vilmos. A térképet szerkesztette és rajzolta Jánosi Csaba. [Sepsiszentgyörgy] Európai Idő, 1991. (Két kísérőszöveggel: a) Zeng az erdő, zúg a levele Mária tiszteletére; b) A falvak történelmi sorrendje a pünkösdszombati nagy körmenetben) − Megjelent még: 1. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, Gloria, 1992. 60−61. (térkép, helyszínrajz, tanulmány, két vallásos népének); 2. In: Kiss Melitta–Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt. Nyíregyháza
10. Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében I. Veszprém, 1991. 136–158.
11. A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 1992. 40–45., 60−61, 78.
12. Egy archaikus imamotívum a csíkmenasági vallásos népénekekben. Művelődés XLI. 1992. 6. 37.
13. Közel a földhöz, az éghez, a csillagokhoz. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 1993. 3–14. (előszó)
14. Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk IV. 1993. 8. 9–22. − Megjelent még: 1. Biserică, religie – cultură populară. In: Cumpăna 2. 1995. 109–124.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 223–251.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 206−232.
15. „Feltekintek napkeletre”. Moldvai archaikus népi imádságok. Néprajzi Látóhatár III. 1994. 1. 217–243.
16. Archaikus és liturgikus imafüzérek Moldvában. Jel VI. 1994. 8. 249–252.
17. Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások. In: Keszeg Vilmos–Zakariás Erzsébet (szerk.): A KJNT Évkönyve 2. Kolozsvár, 1994. 211–243.
18. Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): KJNT Évkkönyve 3. Kolozsvár, 1995. 249–262. − Megjelent még: Iskolakultúra V. 1995. 11–12. 19–27.
19. A nyelvváltás jelensége a moldvai csángók egyéni imarepertoárjában. Kétnyelvűség. Nyelv és kultúrökológiai szaklap (Szada). III. 1995. 2. 51–68.
20. „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) LVII. 1995. 3–4. 82–98. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 190–222.; 2. Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 191–227.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 175−206.
21. Egy apokrif Szent Antal ima és műfajkörnyezete. Néprajzi Látóhatár V. 1996. 3–4. 141–150.
22. A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. Kisebbségkutatás V. 1996. 4. 370–381. − Megjelent még: 1. KJNT Évkönyve 5., 1997. 224–239.; 2. The Manifestations of 'szent' in Traditional Prayers of Moldavia and Gyimes. In: Gy. Cholnoky–E. Dunay ed.: Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. Budapest, 1999. 59–70.
23. A boldog, a szép és a szűz az archaikus imádságokban. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, 1997. 404–407.
24. Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. Új folyam, III. 1997. 1–2. 370–390.
25. A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében II. Veszprém–Debrecen, 1997. 148–167.
26. Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, Új sorozat, IV. 1998. 2. (12.) 339−362. − Megjelent még: Bakk Miklós–Székely István–Toró T. Tibor (szerk.): Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról. Csíkszereda, 1999. 294–329.
27. „Énvelem soha meg nem alkható világ”. Látó 1998. IX. évf., 4. szám, 48–55. (esszé Bethlen Miklósról) − Megjelent még: Bethlen Miklós. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. I. Marosvásárhely, 1998. 169–176.
28. Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban. In: Jankovics József–Monok István–Nyerges Judit–Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. I–III. Budapest–Szeged, 1998. II. 957–667. (A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. szept. 9–14.)
29. Az archetipikus kép mint szakrális üzenet. I–II. Székelyföld II. 1998. 5. 111–125. és 6. 146–156.
30. A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Budapest, 1999. 7–32. (A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII.) − Megjelent még: 1. Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 228–275.; 2. A moldvai csángók lélekszámáról. In: Vincze Gábor (szerk.): Nyolcvan év. A romániai magyarság története 1918–1998. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000. 109–149.; 3. A moldvai csángók lélekszámáról. Nyelvünk és Kultúránk XXXII. (121.) 2002. 3. 13–41. − A tanulmány magyar, angol és német változata interneten elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).
31. A moldvai archaikus népi imák élettere. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 243− 322. − Megjelent még: A műfaj helye a kultúrában: az archaikus ima élettere. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 232−274.
32. A moldvai archaikus népi imák repertóriuma. In: Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 323−353.
33. Petrás Ince János. In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. II. Marosvásárhely, 1999. 143–151.
34. Az archetipális mítoszelmélet – avagy a népi kultúra elfelejtett szimbolikus nyelvéről. In: Pozsgai Péter szerk.: Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Budapest, 1999. 567–590. (angol rezümével)
35. Az archaikus népi ima. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 71−76. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 72−76.
36. A ráolvasás. In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 76−80. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 76−81.
37. Népi vallásosság: In: Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 104−141. − Megjelent még: 2. kiad., Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2008. 103−137.
38. Az archetipális mítoszelmélet. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 11−50. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 19−40.
39. Archetipikus jelképkörök a népi imádságokban. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 51−220. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 41−129.
40. Az imaszövegek képi- szintaktikai egységei. In: Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 221−390. − Megjelent még: In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 130−231.
41. Messianisztikus jelképek a csángó népi imádságokban. In: Folklorisztika 2000 ben. Folklór – irodalom – szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Budapest, 2000. 348–366.
42. Egy folklórműfaj (archaikus ima) mint ritualizált szöveg. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát medencében. A 10. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 2000. 207–212.
43. A moldvai csángók és kultúrájuk. In: Bihari Zoltán (főszerk.) – Bihariné Dániel Katalin (szerk.): Magyarok a világban. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, magyarország határain kívül élő magyarságról. Budapest, Ceba Kiadó, 2000. 350–354.
44. Hungarians in Moldavia. In: Ferenc Gereben ed.: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, 2001. 266–289.
45. Imaszövegek. In: Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 275−298.
46. A népi imák ébresztés motívumáról. Csángó szöveganyag alapján. In: Barna Gábor (szerk.): „Nyisd meg, Uram, szent ajtódat...” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Budapest, 2001. 27–37. − Részlete megjelent még: Kalligram 2001. 1–2. 75–80.
47. Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás X. 2001. 1. 53–62.
48. A moldvai csángó archaikus népi imádságok képi egységei. In: S. Lackovits Emőke–Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 5. 2001. I. 165–182.
49. A magyar lélek formáinak eszmei és módszertani hátteréről. Utószó Lükő Gábor A magyar lélek formái c. könyvének 3. kiadásához. Szerk.: Pozsgai Péter. Budapest, 2001. 325–336.
50. A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 2001. 247–258.
51. Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben. Ethnographia CXII. 2001. 1–2. 149–178.
52. About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Diószegi László ed.: Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation–Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002. 117–147.
53. Hungarians in Moldavia. Hungarian Heritage. Volume 3. European Folklore Institute, Budapest, 2002. 11–27.
54. Ceangăii din Moldova. Altera VIII. 2002. 17–18. 48–80.
55. Az elhagyott szolga lázadása, avagy gondolatok a néprajzi dokumentumfilmről. In: Halmos Ádám–Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. Budapest, [dialëktus] Fesztivál. Magyar Néprajzi és Antropológiai Filmszemle 2004. 83–92.
56. Előszó. In: Tánczos Vilmos (szerk.): Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2004. 5–8.
57. Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld VIII. 2004. 10. 126–144. − Megjelent még, kottamellékletekkel bővítve: In: Domokos Mária−Halász Péter (szerk.): A népének mint a hagyományos vallásgyakorlat egyik legfontosabb eleme. Jáki Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület hetvenöt esztendős elnöke tiszteletére rendezett tudományos ülés előadásai. 2004. május 11. Budapest, Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, 2006. 61−82.
58. A Szent Kereszt Hadserege egy moldvai csángó faluban (Bogdánfalvában). Egyházfórum (Pécs) XIX. (V.) 2004. 5. 11–15.
59. A moldvai csángók nyelvészeti kutatása. 1945–2004. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 2004. 208–285.
60. A nyelvtudomány 1945 utáni eredményei a csángó név, a csángó nyelv és a csángó etnikum eredetére vonatkozóan. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004 [2005]. 493–505.
61. Hol lakik az ördög? Korunk XVI. 2005. 5. 62–70. (az ördög szimbolizmusáról)
62. Szép, boldog, csodatevő. Csíksomlyó és a Mária-dogmák. Kútfő (Csíkszereda) II. 2006. 1. 6–9. − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2006. 2. 16–20.
63. Képek a fényben – Pictures in the light. In: Bogdán Melinda–Bán András (szerk.): Regula oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 2006. 17–24.
64. Egy XVI–XVII. századi magyar ferences moldvabányai sírkövéről. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2006. 37–44.
65. A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok). In: Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 26–46. – Megjelent még: 1. Székelyföld X. 2006. 11. 114–136.; 2. Asimilarea ceangăilor moldoveni în perspectivă istorică. Puncte de vedere, surse, sarcini de cercetare. I–III. Moldvai Magyarság XVI. 2006. 12. (187) 15–17.; XVII. 2007. 1. (188) 17–20.; XVII. 2007. 2. (189) 19–21. 3. Moldvai Magyarság [Erdélyi Magyarság! Az Erdélyi Szövetség folyóirata] 2007. 63. szám, 16−21.
66. Angyalkultusz a folklórban. I–II. Keresztény Szó XVII. 2006. 12. 5–10.; XVIII. 2007. 1. 21–26.
67. A moldvabányai rovásírásfeliratról és keletkezésének hátteréről. Erdélyi Múzeum LXVIII. 2006. 3–4. 150–156.
68. A folklór képi nyelve. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 7−31. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 7−38.
69. Az állatiasság képei. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 32−48. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 39−60.
70. A gonosz erői. Ördög- és démonképzetek. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 49−60. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 61−76.
71. A halál sötét vize. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 61−73. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 77−94.
72. A veszélyes és tisztátalan nőiség. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 74−85. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 95−110.
73. A zuhanás képzetköre. A karneváli világ. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 86−101. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 111−132.
74. A felemelkedés és a Fent szimbólumai. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 102−130. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 133−171.
75. A Fény és a Szó. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 131−152. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 171−198.
76. Harc, tisztítás, elválasztás. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 153−174. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 199−226.
77. A szimbólumok ellentétükbe való átfordulása és eufemizálódása. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 175−194. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 227−252.
78. A zárt tér archetípusa. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 195−211. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 253−276.
79. Esszenciális anyagok. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 213−231. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 277−300.
80. Ciklikus szimbólumok. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 232−247. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 301−322.
81. Az áldozat szimbolizmusa. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 248−258. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 323−336.
82. Élet-, termékenység- és szerelemjelképek. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 259−292. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 337−378.
83. A haladás mítosza. In: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 293−303. − Megjelent még: In: Szimbolikus formák a folklórban. Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 379−392.
84. Moldvabánya magyar emlékei. Székelyföld XI. 2007. 1. 77–112.
85. A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. Kutatástörténeti összefoglaló. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, 2007. II. 311−338.
86. Archaikus népi imák a Mezőségről. Művelődés LX. 2007. 6−7−8−9. 70−73.
87. Moldvabánya magyar emlékei a történetírásban és a folklórban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 342−371. (Konferenciakötet: Folklór és történelem. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2006. nov. 30–dec. 1.)
88. A folklór-képek kétféle értelmezéséről. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007. 43−51. (Konferenciakötet: Folklór és vizuális kultúra. MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2005. dec. 1–2.)
89. Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló). Ház és Ember 20. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. Szerkesztette: Cseri Miklós és Füzes Endre. Szentendre, 2007. 79−119. (Konferenciakötet: Tájegység születik? Erdély és a Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferencia Központ, 2006. november 22–23.)
90. „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, Tanulmányok a transzcendensről VI. 2008. 147−180. (Tudományos konferencia. Révfülöp, 2006. május 12–14. Rendezők: Magyar Néprajzi Társaság Folklór szakosztálya, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszéke, MTA Néprajzi Kutatóintézete) − Megjelent még: „Ezer level ezer angyal közepibe” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban. In: Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek, 32.) BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2008. 269−298.
91. About the Demography of the Moldavian Csángós. In: Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Edited by: Sándor Ilyés−Lehel Peti−Ferenc Pozsony. Cluj-Napoca, Kriza János Ethnographical Society, 2008. 203−222.
92. A moldvai csángók lélekszámának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása. In: Ilyés Sándor−Peti Lehel−Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2008. 255−287.
93. A nyelv megkövült képei. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 253−257.
94. Nyelvi képek, proverbiumok szótára. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 259−350.
95. 777 proverbium Csíkszentkirályról. In: Acta Siculica 2008. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Főszerk.: Kinda István. Sepsiszentgyörgy, 2008. 543−580. (a 94. tétel bővített változata)

Néprajzi esszé, „sűrű leírás”
1. „Olyan magos a keresztfa...” Gyimesi napló, 1989. november. Korunk I. 1990. 6. 756–766. − Megjelent még: In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 252−282.
2. Itt is egy darab Európa süllyedt el. Bukovinai útinapló − 1992. július. Európai Idő III. 1992. 35−36., szept. 2.−szept. 15.
3. Kaszáló kaláka. In: Hajdú Farkas Zoltán: Csíki kaláka. Csíkszereda, Pro-Print Rt., 1993. 117−118. − Megjelent még: In: Tánczos Vilmos: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 19−24.
4. „Temetése a temető szélében vagy az akasztottak között lesz”. Adalékok egy határozat értelmezéséhez. Korunk V. 1994. 6. 99–101.
5. Kitántorgott... Magyarországra. Egy társasutazás margójára. Korunk V. 1994. 4. 62–73. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 16–41.; 2. A emigrat bezmetic... în Ungaria. Pe marginea unei călătorii colective. In: Cumpăna. Antologia revistei Korunk. 1. 1994. 181–192.; 3. Hinausgetaumelt... nach Ungarn. Randbemerkungen zu einer Busreise. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 16–41.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 15−38.
6. „Én román akarok lenni!” Csángók Erdélyben – az etnikai, nyelvi, nemzeti identitás kérdései. Korunk VI. 1995. 1. 61−69. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 174–189.; 2. In: Halász Péter szerk.: Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai. 1994. október 28–30. Budapest, 1997. 45–56. (Csángó Füzetek 2. A Lakatos Demeter Egyesület Kiadványa); 3. „Vreau să fiu român”. Ceangăi în Transilvania – probleme ale identitătii etnice lingvistice nationale. In: Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk. 3. é. n. [1997] 29–36.; 4. „Ich will Rumäne sein!” Tshangos in Siebenburgen. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 174–190.; In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 160−174.
7. Nekem vót bajom a Gonoszval! Találkozások Moldvával, a középkorral és a Gonosszal. In: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995/1996. 283−296.
8. Búcsú Csíksomlyón – egy rituális dráma katarzisa. Korunk VI. 1995. 3. 53–59. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 42–55.; 2. Religous Festival at Csíksomlyó. Catharsis of a Ritual Drama. In: Render. Anthology of Korunk. 1. 1996. 81–87.; 3. Wallfahrt in Csíksomlyó. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 42–55.; 4. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 39−50.
9. Ellene mondjak-e az ördögnek? In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 7–9. (előszó) − Megjelent még: 1. Soll ich denn dem Teufel widersprechen? In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 7–9.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 7−9.
10. Taxizó romák, juhmérő parasztok. Egy szempont a néprajzosi közérzet vizsgálatához. Kalligram (Pozsony) 1996. április, 4. szám, 120–122. − Megjelent még: 1. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 10–15.; 2. Roma, die Taxi fahren, Bauern, die Schafe auswiegen. Subjektive Anmerkungen zur Wissenschaftstheorie der Volkskunde. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 10–15.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 10−14.
11. Nagyhét Csíkszentdomokoson. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 56–64. − Megjelent még: 1. Ökotáj. A Zöld Hálózat lapja. 1997. 16–17. 72–77.; 2. Die Karwoche in Csíkszentdomokos. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 55–62.; 3. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 51−58.
12. Egy nyári nap Bukovinában. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 65–73. − Megjelent még: 1. Ein Sommertag in der Bukowina. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 63–71.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 59−66.
13. Kultúrák találkozása. Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérő körül. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 74–96. − Megjelent még: 1. Die Begegnung der Kulturen. Verwicklungen um ein Totengeleit aus Gyimes. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 72–94.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 67−87.
14. Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 97–173. − Megjelent még: 1. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Erinnerungsbilder über die unstrukturierte Kultur der Moldauer Tshangos. Moldau, August 1995. In: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999. 95–173.; 2. In: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 88−159.
15. A tér szelleme, avagy a zárt tér biztonsága. Egy gondolat a Korunk csángó számának csíki bemutatójára. Moldvai Magyarság XIII. 2003. 12. (151.) 5. − Megjelent még: 1. Székelyföld VIII. 2004. 1. 66–67.; 2. Ha keleten kilyukad az ég. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 59−60.
16. Elhangzott a szó. Székelyföld IX. 2005. 12. 96–104. – Megjelent még: 1. Transsylvania XLVII. 2006. 1. 12–16.; 2. Ekler Andrea–Rosonczy Ildikó (szerk.): Az év esszéi – 2006. Antológia. Budapest, Magyar Napló, 2006. 106–113.)
17. Etnográfusi történetek a csángó nyelvi identitásról. In: Benő Attila−Fazakas Emese−Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Kolozsvár, 2007. II. 379−388. − Megjelent még: Székelyföld XI. 2007. 12. 111−121.
18. Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál. Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5−8. Erdélyi Társadalom, V. 2007. 2. 29−46.
19. Hajnali varázslat. Székelyföld XII. 2008. 1. 129−134. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 25−33.
20. A csodálatos tehénfogat. Székelyföld XII. 2008. 12. 139−157. − Megjelent még: In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 33−58.
21. Amikor még a kő lágy volt. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 63−89.
22. A történelmet nem én rontottam el. In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 91−163.
23. Csíki parainézis – metaforákkal. Székelyföld X. 2006. 1. 307–323. − Megjelent még: Csíki parainézis (1). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 165−189.
24. Csíki parainézis (2). In: Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. Csíkszereda, Bookart, 2008. 191−249.

Recenzió, ismertetés, méltatás
1. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Honismeret XIX. 1991. 4. 96−98.
2. „Égi trónusodból, csillagos lakodból...” Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. március 2. Európai Idő II. 1991. 12., márc. 20. − Részlete megjelent még: Keresztény Szó 1991. 20., máj. 19.
3. Jöjj, Szentlélek Istenünk! Európai Idő II. 1991. 21., május 22. (ismertetés annak a levélnek kapcsán, amelyet kilenc moldvai származású erdélyi pap írt Ioan Robu bukaresti érsekhez) − Megjelent még: Kelet-Nyugat (Nagyvárad) II. 1991. 23., jún. 6.
4. Colocviu despre maghiarii din Moldova. Csángó Újság 1991. 12., május
5. Domokos Pál Péter (1901−1992). Európai Idő III. 1992. 11−12., márc. 18−31.
6. A te katonád voltam, Istenem... Domokos Pál Péter és a csíki katolicizmus. Keresztény Szó III. 1992. 4. 14. (nekrológ)
7. Recenzió Nagy Olga Pályakép fénnyel és árnyékkal (Székelyudvarhely, 1995. 236. p.) c. könyvéről. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3–4. 32–33.
8. Pr. Iosif Gabor: Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova (Bacău, 1996. 306. p.) Erdélyi Múzeum LVIII. 1996. 3–4. 355–357. − Megjelent még: Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1997. 3–4. 19–22.
9. Egy különös tanulmány a csángókról. (Recenzió: The Moldavian Csango. Study by Valentin Stan and Renate Weber. h.n. [Budapest], é. n. [1998], 32. p.) Regio IX. 1998. 3. 181–195.) − Angol megjelenése: An Unusual Study of the Csángó. In: Regio. A review of studies on minorities, politics and society. 2000. 1. 153–170. − A recenzió interneten is elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/00900/00983/pdf/index.html) és a Kulturális Innovációs Alapítvány honlapján (http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/nepes.htm).
10. A kilencvenéves Lükő Gábor köszöntése. Erdélyi Múzeum LXII. 2000. 1–2. 107–109. − Megjelent még: Erdélyi Magyarság 2000. XI. 41. 50–51.
11. Archaikus népi imádságok és ráolvasások a Csíki havasokból. Takács György: Aranykertbe' aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz völgyi csángó imák és ráolvasók. Budapest 2001. 570 lap. Erdélyi Múzeum LXIV. 2002. 3–4. 163–164.
12. Moldvai csángó karácsonyi énekek. In: Nyisztor Ilona: Moldvai csángó karácsonyi énekek. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 0666, 2003. (szerkesztés, kísérőtanulmány)
13. Nyisztor Ilonka csángó balladái. In: Nyisztor Ilona: Elment a madárka. Moldvai csángó népballadák. Budapest, Etnofon Records, ED-CD 057, 2003. (kísérőtanulmány)
14. Aki az Egészet akarta… Horváth István és Magyarózd. Transsylvania XLV. 2004. 3. 28–30.
15. Ünnepek és hétköznapok folklórja Moldvában. The Folklore of Hungarian Moldavia’s celebrations and everyday life. In: Nincs Pusztina békerítve. Ünnepek és hétköznapok Moldvában. I−II. Etnofon Records Hungary, 2005., ED-CD 079. (szerkesztés és kísérőtanulmány)
16. Gazda Klára laudációja [az EME tiszteleti tagjává való megválasztása alkalmával] Erdélyi Múzeum LXVII. 2006. 1–2. 157–159.
17. Móser Zoltán erdélyi fényképei elé. Korunk XVIII. 2007. 6. 66–67.
18. Eredmények és gondok a mondakutatásban. Két gyimesi csángó mondagyűjtemény margójára. (Magyar Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Budapest, Balassi Kiadó, 2003.; Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák. Budapest, Magyar Napló, 2004.) Erdélyi Múzeum LXX. 2008. 1−2. 132−134.

Egyéb közlemények
1. Olimpia… télen-nyáron. Echinox XII. 1980. 8−9−10. 28−29.
2. Adatok az 1977−1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról. Regio II. 1991. 2. 193−204.
3. Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1−6. Európai Idő II. 1991. 4−9., jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27.
4. Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk 1991. 10. 1237–1239. (Németül: Die Entmythologierung des Siebenbürgertums. In: Siebenbürgen. Magie einer Kulturlandschaft. Klausenburg, Korunk, 1999. 99–101.)
5. Ráolvasás betegségre. Keresztény Szó II. 1991. 20., máj. 19.
6. Gyűjtési felhívás archaikus népi imádságok lejegyzésére. Keresztény Szó III. 1992. 2. 16.
7. [Két moldvai vallásos népének] Ó, áldott Szizanya, mennyei szép róza..., Lehullott a Jézus vére. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Kolozsvár, 1992. 38., 47−48.
8. Csángó ráolvasó imádságok. Helikon (Kolozsvár) IV. 1993. 1. 21. (öt archaikus népi ima)
9. Hajnal, hajnal, piros hajnal... Korunk IV. 1993. 12. 73−74 (egy klézsei archaikus népi ima)
10. Vas seprükvel seprüzték... Keresztény Szó VI. 1995. 2. 19. (egy pusztinai archaikus népi ima)
11. Hivatalos és népi vallásosság. Előadás a Romániai Magyar Pax Romana tanulmányi hétvégéjén Csíksomlyón. Keresztény Szó VII. 1996. 12. 20–25.
12. A csángó identitás és tényezői. Bihari Napló. 1998. márc. 14–15.
13. Csíksomlyó, a világ magyarságának zarándokhelye. In: Kiss Melitta–Pápai Ferenc: Csíksomlyó 2000. Térkép. Nyír Karta Bt. Nyíregyháza, 2000. − Megjelent még: Transsylvania. Erdélyi tájékoztató. XLVII. 2006. 2. 13–16.
14. A moldvai katolikusok számának történeti alakulása. Moldvai Magyarság X. 2000. 5. 9.
15. Milyen szerepe lehet egy magyar magánegyetemnek az Erdélyben zajló tudományos kutatásban? In: INFO Társadalomtudomány 51. szám, 2000. december, 43–46.
16. A moldvai csángók eredete/Originea Ceangăilor din Moldova. I–II. Moldvai Magyarság XI. 12. (127.), 2001. december, 16–17. és XII. 1. (128), 2002. január, 18–19.
17. A moldvai csángók eredete. Krónika 2001. november 24–25. 13.
18. A moldvai csángók eredete. – Originea ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság XI. 2001. 12. 16–18.; XII. 2002. 1. 18–19. (kétnyelvű)
19. Egy teljes szerkezetű értelmiségi társadalomért. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár–Kolozsvár, 2002. 10–20.
20. Hozzászólás a moldvai csángó „magyarórák” kérdéséhez. Moldvai Magyarság XVIII. 2008. 6 (205). 8−10.

Interjú (beszélgetőtársként)
1. „Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy Rákosi mondott.” Interjú Domokos Pál Péterrel. Európai Idő II. 1991. 40. és 41–42. szám. − Megjelent még: 1. Székelyföld V. 2001. 6. 43–54.; 2. In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 403−413.
2. Liberalizmus vagy hivatásrendiség? Beszélgetés Imreh István történészprofesszorral Venczel József eszméiről. Székelyföld I. 1997., október, 1. 60–69. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 9−20.
3. „A hétköznapok története más, mint a foradalmaké.” Beszélgetés Egyed Ákos történészprofesszorral. Székelyföld II. 1998. 3. 53–70. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 65−81.
4. „El lehet jutni oda, hogy egy objektív históriát írjunk.” Beszélgetés Csetri Elek akadémikus történésszel. Székelyföld II. 1998. 11. 85–100. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 171−186.
5. „Engem mindig az élő falu érdekelt”. Beszélgetés Nagy Olga néprajzkutatóval. Székelyföld V. 2001. 2. 43–59. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 353−367.
6. „Elszántam magam egy pályára, és mindvégig kitartottam mellette.” Beszélgetés Szabó György klasszika filológussal. Székelyföld V. 2001. 3. 31–50. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 371−387.
7. A történések színe és visszája. I–IV. Tánczos Vilmos beszélgetése dr. Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Székelyföld VII. 2003. 6. 43–74., 7. 27–58., 8. 29–62., 9. 31–60. − Megjelent még: In: Mirk Szidónia Kata (szerk.): Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2007. 511−621. − Részletek az I. részből: Beszélgetés Antal Árpád irodalomtörténész professzorral. Transsylvania. Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi tájékoztatója. XLIV. 3. 23–25.

Interjú (interjúalanyként)
1. Számadás a végekről. A hagyományos kultúra kicserélődésének folyamata zajlik a moldvai csángók körében. Kérdezett: Sarány István. Hargita Népe 1998. dec. 23., 5. old.
2. Legfőbb gond a tanárhiány. Doktorandusi és kutatói ösztöndíjakról dönt a Sapientia Alapítvány. Kérdezett: Lázár Lehel. Krónika 2001. febr. 12., 1. és 5. old.
3. Csángó reneszánsz? Kérdezett: Szabó Géza. Korunk XIV. 2003. 9., szeptember, 61–73. (Megjelent még magyarul és románul: Moldvai Magyarság XIV. 2004. 8. (159) 14–17., 9. (160). 5–8., 10. (161) 9–12.)
4. Mony és misze. In: Margittai Gábor (összeáll.): Mobil és katrinca. Konferencia a veszélyeztetett csángó örökségről. [Teleki László Alapítvány, 2004. márc. 25–26.] Magyar Nemzet 2004. április 10., 24. old.
5. Blos Jáni Melinda: Egy kultúrakutató a filmesek között. Interjú Tánczos Vilmossal, néprajzi filmek szakmai tanácsadójával. Filmtett 55. 2005. szeptember, 16–20.
6. Határhelyzet. Beszélgetés Tánczos Vilmos néprajztudóssal. Ökotáj 37–38. szám, 2007. 119–138.

Néprajzi film (szakértőként és beszélgetőtársként)
1. Erdély Leírása. (Csík, Kászon, Gyimes néprajzi bemutatása.) Forgatás: 1991–1992. Rendező: Kézdi Kovács Zsolt. Operatőr: Sára Balázs. Hangmérnök: Lantos György. Szakértő: Tánczos Vilmos
2. A csíksomlyói búcsú. Budapest, 1994. 20. perc, színes széles film. Rendező operatőr: Mester József. Szakértő: Barna Gábor−Hofer Tamás−Tánczos Vilmos
3. Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus népi imádságok. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 1998., 56 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Hang: Gonda János. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Bemutatták: a 30. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 1999. febr. 5 én. és az I. Nemzetközi Ökomenikus Filmszemlén, 1999 okt. 15–19., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Rendező: Fórum Film Alapítvány
4. Három angyal fejem felett. Archaikus népi imádságok. I–II. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 1999., 2 x 8 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szerkesztő: T.V.. Vágó: Kollányi Judit. (Az MTV 2 megrendelésére, 1999 vége és 2000 február)
5. Menekülés Romániába. Lükő Gábor a csángóknál. Budapest, Dunatáj Alapítvány, 2000., 75 perc. Szerkesztő rendező: Halmy György. Operatőr: Kurucz Sándor. Beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos és Pozsgai Péter.
6. Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2001. 55 perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. Szakértő: Tánczos Vilmos. Vágó: Kollányi Judit. Gyártásvezető: Szederkényi Miklós. Producer: Buglya Sándor. Bemutatták a 32. Magyar Filmszemlén dokumentumfilm kategóriában 2001. febr. 4–5 én. Díjak: a) Rendezői díj és a diákzsűri díja a 32. Magyar Filmszemlén; b) a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete a 2000. év legjobb dokumentumfilmjének választotta. c) 2001 októberében a Neubrandenburgi Dokumentum Art nemzetközi fesztivál fődíja
7. Boldogok szobrásza. [Portréfilm Kós András szobrászművészről] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2002. Rendezte és fényképezte: Mohi Sándor. Szakértő beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos.
8. Namika [Dokumentumfilm Kós Károlyné Balázs Idáról] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2002. Rendezte: Péterffy András. Operatőr: Mohi Sándor. Riporter: Tánczos Vilmos. (A filmet bemutatták a 34. budapesti filmszemlén, 2003 januárjában.)
9. Se künn, se benn. [Vallás és etnikai identitás viszonya Kostelekben] Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2003., 55 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos.
10. A Jeges. Dunatáj Alapítvány. Budapest, 2005., 41 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos
11. Imádság. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2007., 28 perc. Rendező-operatőr: Mohi Sándor. Szakértő-beszélgetőtárs: Tánczos Vilmos (A film operatőri díjat kapott a 38. budapesti filmszemlén, 2008-ban.)« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro