Jegyzõkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület önkényes megszüntetésérõl (1950)
- megjelent az Erdélyi Múzeum LIII. kötetében, 1991.1-4. füzet, Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában -
Jegyzõkönyv

az EME Intézõbizottságának Kvárt 1950.II. hó 12-én tartott ülésérõl.
Jelen vannak: Gaál Gábor, Jakó Zsigmond, Szabédi László, Török Zoltán. Az Intézõbizottság egybegyûlt tagjai egyöntetõen megállapítják a következ?ket: Az RNK Igazságügy-minisztériumának a jogi személyiségek feloszlatását elrendelõ .....1 rendelete közzétételének napjától az EME jogi személyisége is megszûnt. Ennek következtében az Intézõbizottság hatásköre is megszûnt az EME tulajdonát képezõ javak kezelését illetõen. Az Intézõbizottság jelen levõ tagjai tehát megbízatásuk megszûntnek tekintik, s errõl a jelen jegyzõkönyv másolatának megküldésével értesítik a RMNSz Országos Intézõbizottságát, a Bolyai Rektori Hivatalát és Tanulmányi Igazgatóságát, valamint a Bolyai Tudományegyetem Történelem-Földrajz és Természettudományi Karát, hogy az EME egykori tulajdonát képezõ tudományos gyûjtemények2 sorsának elrendezése során az RNK magyar tudományosságának érdekeit képviseljék, mint arra hivatottak.

KMF.
Aláírások3
1 Kimaradt az intézkedés számának megjelölése. Ez az Igazságügy-minisztérium 86311/1949 sz. határozata.
2 Azokról a gyûjteményekrõl van szó, amelyeket 1872-ben, illetve 1895-ben az EME szerzõdésileg használatra bérbe adott a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemnek az oktatás és a kutatás támogatása céljából, továbbá az Egyetemi Könyvtár kezelésében levõ könyv- és kézirattárról, valamint a második világháború után saját kezelésébe vett levéltárról, amely az 1974-es levéltári törvény megjelenése után az Állami Levéltárba került.
3 A jegyzõkönyv alján Jakó Zsigmond keze írásával: "Az EME feloszlatásakor felvett jkv. Szabédi László által fogalmazott eredeti példánya." A szöveg Szabédi László kézírása.