Megjelent az Erdélyi okmánytár V. kötete

[2021.09.28]

A Jakó Zsigmond (1916–2008) által 1997-ben útjára indított Erdélyi okmánytár célja a tartomány középkori történetére vonatkozó, nem elbeszélő források – kritikai vizsgálattal társuló – közzététele magyar nyelvű kivonatok formájában, a teljesség igényével. A szövegekben előforduló helység- és személynevek azonosítását, a történeti fogalmak feltárását részletes mutatók biztosítják. A megjelent kötetek minden eddiginél teljesebb és pontosabb forrásbázist biztosítanank az Erdély régmúltjára vonatkozó társadalom-, település-, jog-, nyelvtörténeti, archontológiai és genealógiai kutatások számára.

Az 1373–1389 közötti időszak erdélyi okleveles anyagát tartalmazó V. kötet törzsanyagát is a Jakó Zsigmond által készített, de kéziratban maradt regeszták teszik ki. Ezeket Hegyi Géza és W. Kovács András rendezte sajtó alá és egészítette ki a korábban feltáratlan vagy regesztázatlanul maradt forrásokkal. Az ismeretlen szövegek felkutatását nagymértékben elősegítette a középkori oklevelek tömeges digitalizálása, valamint az 2017–2021 között megvalósuló vatikáni levéltári kutatóutak. A kötethez térkép csatlakozik, amely a forrásanyag és a szakirodalom alapján I. Lajos király erdélyi útjait, illetve a havasalföldi, moldvai, vidini és halicsi hadi eseményeket jeleníti meg.

A munka az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetében készült, az ELKH BTK Történettudomány Intézet, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) K 119430. sz. pályázatának hathatós támogatásával.

A kiadvány hamarosan kapható lesz az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárában (Kolozsvár, Napoca/Jókai u. 2–4. sz.).

Co­dex dip­lo­ma­ti­cus Trans­syl­va­niae. Dip­lo­ma­ta, e­pis­to­lae et a­li­a in­stru­men­ta lit­te­ra­ria res Trans­syl­va­nas il­lus­tran­tia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. V. (1373–1389). Ma­nu­scrip­tis Si­gis­mun­di Jakó ad­hi­bi­tis et com­ple­tis cri­ti­ce di­ges­se­runt Gey­sa Hegyi, And­reas W. Ko­vács. Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza, W. Kovács András. Bp. 2021. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II. Forráskiadványok 60.)