György V. Imola és Vulkán Vera az idei debüt-díjasok

[2019.04.08]

A 2018-as évre vonatkozó pályázatok értékelése

(13. díjkiosztás )

A 2018-as évre vonatkozó pályázatok értékelése

(13. díjkiosztás )

Örvendetesnek tekintjük, hogy az egyetemi és doktori tanulmányait az 1989-es romániai változásokat követően végzett/végző generáció jelen van a tudományos életben. Tudományos pályán keresi a helyét, alapkutatásokat kezdeményez és végez, konferenciákat, szakmai rendezvényeket szervez, kutatási eredményeit publikálja. Ennek az ifjú generációnak a jelenléte tapasztalható az EME konferenciáin, felolvasóülésein, az Erdélyi Múzeum hasábjain. A tudós társadalom újratermelődése egyaránt tapasztalható az irodalom-, a nyelvészet-, a történet-, a néprajztudomány területén.

Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya meg van győződve arról, hogy az új generációnak a romániai magyar tudományos életben helye van, amit felkészültsége, munkája alapján érdemelt ki. A szakosztály választmánya azzal a szándékkal írt ki 2006 tavaszán debüt-díjat, hogy kiosztása évről évre alkalmat teremtsen arra, hogy a figyelem e tudósgeneráció tagjaira, annak friss teljesítményeire irányuljon, hogy e teljesítmények egy ilyen utólagos számvetés keretében is beépüljenek a köztudatba. A felhívás szerint a díjat az EME azon tagjai pályázhatják meg, akik a közelmúltban kötet, tanulmány publikálásával, egy kiadvány tudományos igényű gondozásával, egy szakmai rendezvény megszervezésével stb. léptek be a tudós társadalomba.

2006

Killyéni András-Péter

Murádin János Kristóf

Simon Zsolt (díj)

Sófalvi András

2007

Fazakas Emese

Dóczy Örs (díj)

Vida Erika (díj)

László Márton

2008

Berecki Sándor (díj)

Hubbes László Attila

Korondi Ágnes

Ozsváth Imola (díj)

Pieldner Judit

2009

Bibor Máté

Boros Ernő

Fazakas István Áron

Gáll Erwin és Gergely Balázs (díj)

Gergely Zoltán

Győrffy Gábor

Maior Enikő Irén

Nagy Zoltán

Peti Lehel (díj)

Tamási  Zsolt

Zsigmond Adél

2010

Bartha Katalin Ágnes

Biró Annamária

Kinda István-Csaba (díj)

Varga P. Ildikó (díj)

2011

Jakab Albert Zsolt (díj)

Keszeg Anna (díj)

  2012

  Berki Tímea

Zólya Andrea Csilla

Nagy Alpár-Csaba

Tóth Levente (díj)

Németh Boglárka (díj)

Rád András-László

2013

Balogh Andrea

Kassay Réka

Borbély András (díj)

Pál Emese (díj)

2014

Demeter Zsuzsa (díj)

Zabán Márta

Zörgő (Ildikó) Noémi

2015

Blos-Jáni Melinda (díj)

Botházi Mária

Kovács Mihai

Lakatos Artúr

2016

Bélfenyéri Tamás

Bordás Beáta  (díj)

Gergely Zoltán

Kassay Réka

Sárándi Tamás (díj)

Szabó Csaba

2017

Balla Lóránt

Fodor János (díj)

Miklós Alpár

Pál János (díj)

 

A 2018-as év lezárulta után a következő pályamunkák érkeztek.

György (Veres) Imola 1984-ben született, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetében magyar nyelv és irodalom – néprajz szakot végzett 2007-ben, mesterképzőt 2008-ban, ugyanitt doktori tanulmányokat folytatott, Keszeg Vilmos irányításával. 2013-ban szerzett doktori címet. Rádiós újságíró, korrektor, 2008-tól címzetes tanár Marosvásárhelyen, a BBTE Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézetében óraadó tanár. Konferenciákon adott elő, tanulmányai és más írásai jelentek meg.

Doktori disszertációja 2018-ban jelent meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában, az Emberek és kontextusok sorozatban. A pályázó ezt a könyvét nyújtotta be pályamunkaként, Tánczos Vilmos professzor támogató ajánlásának kíséretében.  A referens kiemeli a munka szemléletének újdonságát, módszerességét, eredményeinek fontosságát. A szakmai elismerés mellett a következő megjegyzést teszi: „nemcsak kiváló szakmai képességekkel (rendszeresen végzett elmélyült terepmunka, kitűnő elméleti-módszertani felkészültség), hanem kiváló emberi kvalitásokkal (megbízhatóság, rendszeresség, pontosság, céltudatosság stb.) is rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik a további tudományos kutatásra.[...] A BBTE Hungarológai Tanulmányok Doktori Iskola friss végzettjei között György V. Imola a legtöbbet ígérő tehetség."

Szuszámi Zsuzsanna 1972-ben született. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen előbb újságírás, majd történelem–művészettörténet szakot végzett. 1995-től a kolozsvári, 2016-tól a marosvásárhelyi rádió szerkesztője, 2002-től óraadó tanár az egyetemen, 2006-tól szerkesztő, átmenetileg a Erdélyi Művészetnél, majd 2007-2012 között a Kolozsvári Televízió szerkesztője.  A médiában való állandó jelenlét mellet tudományos írásokat közölt.

Pályamunkája a Cseke Péter irányításával 2018-ban megvédett doktori disszertációja, a Képzőművészet és lapkultúra az 1968-as korszakváltásban. Művészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 1965–1975 között című doktori értekezés, amelyet Angi István és Bartos Jenő opponensek opponensi véleménye kísér.

Vulkán Vera Tünde 1978-ban született, a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakán, majd az „irodalom és társadalom" mesterszakon szerzett oklevelet. 2013-ban Mártonfi József főigazgatói és cenzori működése címmel védte meg doktori disszertációját.  Irányítója Egyed Emese tanárnő. Előadással 2000-től vesz részt szakmai rendezvényeken, több írása folyóiratokban, konferenciakötetekben jelent meg. Gimnáziumi oktató.

Pályamunkája, a Mártonfi József főigazgató és cenzor című kötet, 2018-ban jelent meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának gondozásában. A szakirodalomban csak szórványosan emlegetett 18. századi irodalmár életművéhez a szerző forráskutatást végzett különböző levéltárakban. Munkája eredetiségét és eredményességét Egyed Emese és Biró Annamária által jegyzett ajánlás foglalja össze. „Szerzője érdemben járult hozzá e könyv [...] közreadásával a 18–19. század fordulója és a 19. század eleje oktatás- és ezzel szorosan összefonódó egyház- illetve cenzúratörténetének jobb ismereretéhez, a bécsi császári udvar, az erdélyi Főkormányszék és az erdélyi rendek viszonyáról kialakított kép árnyalásához."

A közéletből, a sajtóból jól ismert, a hon- és helyismereti munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett Boldizsár Zeyk Imre tanár úr két új kiadványát nyújtotta be. Címük: Szent László. Mondák és emlékek Tordaszentlászlón és környékén; Tordaszentlászló és vidéke térben és időben. I. kötet, 1068–1989.

A pályázatokat elbíráló zsűri, Gábor Csilla irodalomtörténész, egyetemi tanár és Jakab Albert Zsolt kutató, etnológus elismerve mindenik pályázat értékeit, idén két pályázatnak ítélte a Debüt díjat: György (Veres) Imola  és Vulkán Vera Tünde pályázatának.

A nyerteseknek és valamennyi pályázónak gratulálunk.

Kolozsvár, 2019. április 5.